Zpráva

Stříbrné jezírko

Refugium vodní a mokřadní fauny i flóry v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

Katastrální území: Jestřábí u Fulneku
Výměra: 0,22 ha
Nadmořská výška: 458 – 460 m
Vyhlášeno: 1990

Asi od poloviny 17. století opuštěný galenitový důl, jehož šachta byla zatopena. Jezírko nemá povrchový přítok ani odtok, zatopená plocha činí asi 500 m². Dvě třetiny plochy zaujímají místa s hloubkou do 1,5 m, zbytek tvoří vlastní šachta.

Přestože se jedná o umělou vodní nádrž, izolovanou od okolních biotopů, postupnou sukcesí se tu vytvořily příznivé podmínky pro vodní a mokřadní flóru i faunu.

Okraje vodní plochy jsou porostlé vrbou jívou (Salix caprea), vodními a bahenními rostlinami – šípatkou střelolistou (Sagittaria sagittifolia), orobincem širolistým (Typha latifolia) a kosatcem žlutým (Iris pseudacorus). Ohrožené druhy ďáblík bahenní (Calla palustris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) sem byly vysazeny v 90. letech minulého století.

V jezírku žije početná populace kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus), který zde má optimální podmínky. Vodní plocha je domovem řady obojživelníků. Patří mezi ně silně ohrožené druhy čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris). Dále zde žije ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Biotop osídlují i plazi – silně ohrožené druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) a ohrožený druh užovka obojková (Natrix natrix).

frame-scrollup