Zpráva

Suchá Dora

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji.

Katastrální území: Dobešov, Jakubčovice nad Odrou
Výměra: 17,60 ha
Nadmořská výška: 356 – 524 m
Vyhlášeno: 1969

Květnaté svahové bučiny s příměsí jilmu drsného (Ulmus glabra), javoru klenu (Acer psedoplatanus), lípy malolisté (Tilia cordata) a habru obecného (Carpinus betulus) jsou charakteristické pro oblast Nízkého Jeseníku a mají mimořádný lesnický význam. Až 150 let staré porosty jsou ponechány přirozenému zmlazení, dochází k postupné věkové i prostorové diferenciaci. Četné vývraty umožňují především zmlazení buku.

Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zmlazující buky lesní (Fagus sylvatica), javory kleny (Acer pseudoplatanus) a lípy (Tilia spp.).

Bylinný podrost tvoří převážně druhy bučin jako je bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), strdivka nící (Melica nutans), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a další.

Zdejší bučina je jednou z lokalit jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a žijí tu i další vzácní motýli – bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), hnědásek květelový (Melitaea didyma) a okáč černohnědý (Erebia ligea). V rezervaci hojně hnízdí lesní ptáci, zejména dutinoví hnízdiči. Dlouhodobě je pozorováno hnízdění čápa černého (Ciconia nigra).

frame-scrollup