Zpráva

Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 3. 3. 2018. Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 8. 3. 2018) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

frame-scrollup