Zpráva

Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 2. 3. 2019. Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 7. 3. 2019) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

frame-scrollup