Zpráva

Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2020

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 29. 2. 2020. Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 5. 3. 2020) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.


10. ledna 2020
frame-scrollup