Zpráva

U Leskoveckého chodníka

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

Katastrální území: Skřipov
Výměra: 28,97 ha
Nadmořská výška: 449 – 499 m
Vyhlášeno: 1969

Bukojedlový les o stáří 80 – 100 let má víceméně přirozený charakter odpovídající poměrům Nízkého Jeseníku. Téměř kompaktní lesní celek původního buku, s malou příměsí jedle, modřínu a borovice, však má velký podíl smrku.

Na chudých oglejených půdách zde převažují porosty acidofilních bučin svazu Luzulo-Fagion s bikou bělavou (Luzula luzuloides), třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), kapradí rozloženou (Dryopteris dilatata), bukovincem osladičovitým (Phegopteris connectilis), bukovníkem kapraďovitým (Gymnocarpium dryopteris) a plavuní vidlačkou (Lycopodium clavatum).

V úzkých údolích se částečně zachovala společenstva jasanových olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), ostřicí řídkoklasou (Carex remota) a sítinou klubkatou (Juncus conglomeratus).

Lesní hospodaření je v rezervaci zaměřeno na uvolnění buku v mladších porostech. Těžbou smrku jsou vytvářeny malé kotlíky, v nichž je vysazována jedle.

frame-scrollup