Zpráva

Údolí Moravice

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

Katastrální území: Žimrovice, Lesní Albrechtice, Hradec nad Moravicí
Výměra: 59,0032 ha
Nadmořská výška: 240 – 278 m n. m.
Vyhlášeno: 2013

Lokalita se nachází jihozápadně od Hradce nad Moravicí, který leží 7 km jižně od Opavy. Bukovinský potok tvoří hlavní osu území přírodní památky. Bukovinský potok má čtyři menší bezejmenné přítoky, protéká směrem od jihovýchodu k severozápadu a vlévá se do řeky Moravice. Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Přírodní rezervace se v rámci evropsky významné lokality nachází v jižní části.

Přírodní památka je od 90. let 20. století součástí Přírodního parku Moravice. Na přírodní rezervaci navazuje Národní přírodní rezervace Kaluža, která byla vyhlášena v roce 1969.

Předmětem ochrany přírodní památky je přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a střevlík hrbolatý (Euplagia quadripunctaria).

V území se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin - lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum); bezobratlých – střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), rak říční (Astacus astacus), ryb - vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), ptáků - čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Ficedula parva), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a savců - vydra říční (Lutra lutra).

Lokalita představuje zachovalý přirozený lesní porost květnatých bučin a suťových lesů. V rámci lesního komplexu se nachází plochy bezlesí podél lesní cesty. V místech bezlesí se vyskytuje sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), živná rostlina přástevníka kostivalového.

frame-scrollup