Zpráva

Valach

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90 – 140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

Katastrální území: Lesní Albrechtice, Jelenice
Výměra: 14,60 ha
Nadmořská výška: 322 – 472 m
Vyhlášeno: 1969

Největší plochu rezervace pokrývá téměř čistá vysokokmenná bučina asociace Dentaria ennneaphylli-Fagetum. Ve stromovém patře roste kromě buku pouze vtroušeně javor klen (Acer pseudoplatanus) a – především na okrajích – smrk. Keřové patro téměř chybí, bylinné patro má v horních částech svahů jen malou pokryvnost, v nižších partiích, kde přibývá kapradin, je pokryvnost vyšší. Velmi hojná je v podrostu kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), především ve střední a dolní části svahu také kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Dosti četné jsou v podrostu další druhy bučin: svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a papratka samičí (Athyrium filix-femina). Na úpatí západního svahu bučina přechází k lipojavorové dubohabřině (svaz Tilio-Acerion) s habrem obecným (Carpinus betulus), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), lípou malolistou (Tilia cordata) a dosud vitální jedlí bělokorou (Abies alba).

Převážná část starého porostu je zapojená. Buk přirozeně zmlazuje, ale spodní etáž mladých buků chybí, proto bude nutno podpořit jeho přirozenou obnovu.

frame-scrollup