Zpráva

Vodovody a kanalizace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Cílem PRVKÚK je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Součástí PRVKÚK je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice Evropských společenství. PRVKÚK navrhuje rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Textová část PRVKÚK obsahuje zejména charakteristiku území řešené obce nebo místní části a stávající a navržené technické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování. Grafická část PRVKÚK obsahuje stávající a navržené vodovody a kanalizace na mapovém podkladu (přibližný stav v době vzniku PRVKÚK) a vymezení aglomerací o velikosti nad 2 000 EO.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na webových stránkách kraje

Textová část
(poslední aktualizace ke dni 14. 12. 2017)
Popisy pro jednotlivé obce, resp. jejich části. Je možno použít vyhledávání podle názvu obce nebo výběr ze seznamu.

Grafická část na mapovém serveru Moravskoslezského kraje
(stav ke dni 29. 5. 2015)
Po kliknutí na ikonku „Vrstvy“ v levém dolním rohu je možné volit zobrazení vodovodů, kanalizací, popř. vymezení hranic aglomerací. Po rozkliknutí položek „Vodovody“ a „Kanalizace“ se zobrazí legenda.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Žádosti doručené do 30. 6. 2018 budou projednány v rámci aktualizace, která bude předložena zastupitelstvu kraje v prosinci 2018.

Návrh aktualizace PRVKÚK:

Aktualizací PRVKÚK se rozumí změna zamýšleného technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování, popř. změna popisu stávajícího stavu (např. zapsání nových staveb). Aktualizací není změna počtu obyvatel, přepočet nákladů podle novějšího metodického pokynu, změna harmonogramu navržených opatření, upřesnění rozsahu navržených opatření (pokud se náklady mění méně než o 15%). Předmětem aktualizace nemůže být řešení ploch určených pro budoucí výstavbu (zainvestování pozemků), s výjimkou přivedení pitné vody na hranici území určeného k výstavbě a odvedení odpadních vod z hranice území určeného k výstavbě, nebo výstavba kanalizací sloužících výhradně pro odvádění srážkových vod (dešťové kanalizace).

Moravskoslezský kraj aktualizuje PRVKÚK zpravidla jednou ročně v závislosti na obdržených žádostech o aktualizaci, které je možné podávat průběžně na příslušném formuláři. Všechny žádosti a podněty je nutné nejdříve posoudit, zpracovat návrh aktualizace a projednat jej s Ministerstvem zemědělství a dalšími subjekty v souladu s ust. § 4 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Dosud schválené aktualizace:

Aktualizace jsou v textové části PRVKÚK barevně odlišeny.

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e-mail: jakub.hradil@msk.cz

frame-scrollup