Zpráva

Základní informace a legislativa - lesy

Rozloha lesních pozemků v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2012 činila 194 172 ha, což při celkové katastrální výměře Moravskoslezského kraje 542 711 ha znamená lesnatost 35,78%, která odpovídá průměrné lesnatosti České republiky (cca 33,4%). Lesnatost je na území kraje velmi nerovnoměrně rozložena. Nejvyšší lesnatost je v horských oblastech Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a v některých katastrech v oblasti Nízkého Jeseníku (okolí Kružberské přehradní nádrže, povodí Moravice, některé katastry na Opavsku). Celkově je v Moravskoslezském kraji z jehličnatých dřevin nejvíce zastoupen smrk (57,8%), následuje modřín evropský (4,1%) a borovice lesní (3,5%). Z listnatých dřevin převažuje buk lesní (14%), následuje dub letní (3,7%), javor klen (2,7%) a lípa srdčitá (2,4%).

Druhová porostní skladba odpovídá požadavkům na lesní hospodářství v kraji zejména z konce 19. století a první poloviny 20. století. V současné době podíl smrkových porostů klesá zejména vlivem působení kůrovců, václavky, sucha a větru. K obnově porostů se i díky finanční podpory kraje používá vyšší podíl melioračních a zpevňujících listnatých dřevin. Nejvíce zastoupeným lesním vegetačním stupněm je 5. jedlobukový, jehož rozloha činí přes 39%, druhým je 4. bukový (32%). Většina lesů v Moravskoslezském kraji je v majetku státu (přibližně 75,8 %), které obhospodařuje zejména podnik Lesy České republiky, s.p. Další informace o lesním hospodářství v kraji a o navazujících odvětví (např. dřevozpracující průmysl, školství) lze také v analytické části Regionálního lesnického programu pro území Moravskoslezského kraje.

Legislativa a kompetence

Požadavky na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou právně zajištěny zejména zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu zemědělství vykonávat státní správu lesů. Působnost krajského úřadu na úseku státní správy lesů je dána přímo zákonem o lesích, ale také např. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Z obou posledně jmenovaných právních předpisů vyplývá působnost krajského úřadu v oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a postavení nadřízeného (odvolacího) orgánu, jež přezkoumává rozhodnutí vydaná podle zákona o lesích právě obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí je pak poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání.

Lesní zákon pak krajskému úřadu přiznává následující působnost:

Rozhodování ve správním řízení ve věcech

Další kompetence:

  • Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou velkého územního celku, pokud umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
  • Souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více.
  • Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů (§ 32 odst. 2 lesního zákona).
  • Námitky proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem
  • Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn (§ 27 lesního zákona)
  • Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)
  • Vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,
  • Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad
  • Rozhodnutí o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 2 lesního zákona)
frame-scrollup