Zpráva

Základní informace a legislativa - myslivost

Myslivost lze právem považovat za cílevědomou lidskou činnost prováděnou v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako složky ekosystému a také spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Samotným výkonem práva myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Samozřejmě nepostradatelnou součást myslivosti tvoří myslivecké zvyky a tradice, které jsou souborem loveckých ceremoniálů a jiných mysliveckých obřadů a dalších norem jednání včetně myslivecké etiky, které mají morálně výchovný a praktický význam. Lze konstatovat, že myslivost se skládá z jednotlivých dílčích činností, které na sobě závisí a dohromady utváří funkční systém odvětvové činnosti lesního hospodářství.

Na území Moravskoslezského kraje evidováno 390 honiteb, z toho je 10 obor a 5 bažantnic. Celková výměra honební plochy činí 452 142 ha, což dosahuje přibližně 83% z rozlohy kraje. Zbývající výměra připadá na nehonební pozemky. Nejvýznamnější podíl honebních ploch tvoří zemědělská půda (53,1%), následuje lesní půda (41,2%), ostatní pozemky (4,2%) a vodní plochy (1,5%). Z pohledu lesnatosti se Moravskoslezský kraj řadí k republikovému průměru. Nejpočetnějším druhem spárkaté zvěře je zvěř srnčí a poté následuje zvěř černá, jelení, dančí a mufloní. Na území Moravskoslezského kraje jsou za účelem zvyšování chovné kvality spárkaté zvěře vyhlášeny dvě oblasti chovu jelení zvěře („Beskydy“ a „ Jeseníky – Východ“) a oblast chovu kamzíka horského. S cílem zachování populace zvláště chráněných druhů zvěře a zvyšování jejich početního stavu jsou vyhlášeny oblasti chovu koroptve polní a jeřábka lesního. Věcně a místně příslušnými orgány státní správy myslivosti, jsou každoročně pořádány chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře za uplynulý hospodářský rok, jejichž organizací jsou zpravidla pověřovány jednotlivé okresní myslivecké spolky, Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. Chovatelské přehlídky trofejí jsou považovány za činnost přispívající ke zvyšování úrovně mysliveckého hospodaření, ale samozřejmě je to významná společenská událost přibližující význam myslivosti a mysliveckého hospodaření laické veřejnosti. Krajský úřad pořádá a finančně se podílí na organizačním zajištění chovatelských přehlídek v oblastech chovu jelení zvěře. V rámci osvětové činnosti na úseku myslivosti jsou Moravskoslezským krajem pořádány Myslivecké konference, jejichž cílem je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s aktuálními tématy na úseku myslivosti a prohlubovat znalosti odborné myslivecké veřejnosti.

Legislativa a kompetence

Možnosti provádění práva myslivosti upravuje v současnosti zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu zemědělství vykonávat státní správu myslivosti. Působnost krajského úřadu na úseku státní správy myslivosti je dána přímo zákonem o myslivosti, ale také např. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Z obou posledně jmenovaných právních předpisů vyplývá působnost krajského úřadu v oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a postavení nadřízeného (odvolacího) orgánu, jež přezkoumává rozhodnutí vydaná podle zákona o myslivosti právě obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí je pak poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání.

Zákon o myslivosti pak krajskému úřadu přiznává následující působnost

Rozhodování ve správním řízení ve věcech:

Další kompetence:

  • vedení agendy týkající se oblastí pro chov zvěře
  • organizování chovatelských přehlídek v oblastech pro chov zvěře
  • určení termínů sčítání zvěře
  • zpracovávání statistických hlášení o myslivosti
  • podílení se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu
  • spolupráce s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností
frame-scrollup