Zpráva

Základní informace a legislativa - rybářství

Pod pojmem „Rybářství“ se rozumí chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

Rybníkářstvím je chov a lov ryb či vodních organismů uskutečňovaný k zajištění produkce ryb, vodních organismů nebo produkce rybí násady pro rybníky nebo pro zarybňování rybářských revírů. Výkonem rybářského práva je pak činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb. Mezi výkon rybářského práva lze zařadit tzv. sportovní a rekreační rybolov.Sportovní a rekreační rybolov na území Moravskoslezského kraje - v povodí řek Odry, Olše a Moravy - má dlouholetou tradici. Již více jak 100 let zde lov ryb na udici organizují rybářské spolky a sdružení, sjednocené dnes v Českém rybářském svazu (ČRS). Toto občanské sdružení vedené Územním výborem pro Severní Moravu a Slezsko sdružuje v 58 místních organizacích téměř 50 000 aktivních členů, dětí a mládeže. Téměř všechny povrchové vody, s výjimkou rybníků určených k produkci násad a nádrží s vodárenským využitím, jsou v současnosti zahrnuty do rybářských revírů pstruhových nebo mimopstruhových se společném rybolovem Českého rybářského svazu.

Legislativa a kompetence

Možnosti provádění rybářského práva upravuje v současnosti zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu zemědělství vykonávat státní správu rybářství. Působnost krajského úřadu na úseku státní správy rybářství je dána přímo zákonem o rybářství, ale také např. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Z obou posledně jmenovaných právních předpisů vyplývá působnost krajského úřadu v oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a postavení nadřízeného (odvolacího) orgánu, jež přezkoumává rozhodnutí vydaná podle zákona o rybářství právě obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí je pak poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání.

Zákon o rybářství pak krajskému úřadu přiznává následující působnost

Rozhodování ve správním řízení ve věcech:

Další kompetence:

  • kontrola evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva
  • vykonávání dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
  • vykonávání dozoru na tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen
  • projednávání přestupků a správních deliktů v odvolání
frame-scrollup