Zpráva

Základní informace a legislativa

Vymezené záměry a koncepce, jejich provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, jehož účelem je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, jako je např. stavební zákon a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

EIA - Enviromental Impact Assesment (metoda posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) - principem posuzovacího procesu je zhodnocení všech předpokládaných přímých i nepřímých důsledků určitého záměru (stavby, technologie) na všechny složky životního prostředí. Metodu a posuzovací proces upravuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší informace naleznete EIA/SEA - informace o posuzovaných aktivitách

SEA - Strategic Environmental Assessment (metoda posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) -upravuje rovněž zákon o posuzování vlivů. Principem SEA procesu je nalezení nejpřijatelnějšího řešení z hlediska komplexního rozvoje řešené oblasti, tzn. socioekonomického rozvoje v souladu se zachováním vysoké kvality životního prostředí. Jedná se tedy o hodnocení strategických rozhodnutí – programů, politik, plánů a koncepcí rozvoje dané oblasti v určitém území, jež stanovují rámec pro následné realizace konkrétních staveb a záměrů. Bližší informace naleznete EIA/SEA - informace o posuzovaných aktivitách.

Legislativa a kompetence

Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Kompetence

Kompetence krajského úřadu jsou vymezeny § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly stanovisko.  Zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. f).

Krajský úřad:

  • vede evidenci jím vydaných stanovisek
  •  vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jeho pořizování

Postup při procesu EIA je blíže popsán na Portálu služeb.

Některé související právní předpisy:

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  •  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup