Zpráva

Základní informace a legislativa – dřevo

Lesy přinášejí velký ekologický, hospodářský a sociální prospěch, včetně zdroje dřevařských a jiných výrobků a ekologických služeb, jež jsou pro lidstvo zásadní, jakými jsou zachování biologické rozmanitosti a funkčnosti ekosystému a ochrana klimatu. Vzhledem k celosvětově rostoucí poptávce po dřevu a dřevařských výrobcích ve spojení s institucionálními nedostatky a nedostatky v oblasti správy, které se objevují v oblasti lesnictví v řadě zemí produkujících dřevo, vyvolává nezákonná těžba dřeva a související obchod stále větší znepokojení. Nezákonná těžba je přetrvávající a značný problém mezinárodní úrovně. Představuje významnou hrozbu pro lesy, protože přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, ohrožuje biologickou rozmanitost rozvoje lesa, jakož i obchodní rentabilitu hospodářských subjektů jednajících v souladu s použitelnými právními předpisy.

Nařízení č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen „nařízení o dřevě“) platí v celé Evropské unii od března 2013 a ukládá hospodářským subjektům povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.

Cílem nařízení je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie.

Pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (dále jen „zákon o dřevě“, který do českého právního řádu převádí nařízení o dřevě je Ústav pro hospodářskou úpravu lesa (dále jen „ÚHÚL“), který poskytuje zároveň metodickou a technickou pomoc hospodářským subjektům a orgánům státní správy.

Hospodářským subjektem je podle zákona o dřevě každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh. Kromě systému náležité péče je hospodářský subjekt povinen odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do Centrální evidence systému náležité péče (dále jen „CESNaP“), jejímž správcem je ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (dále jen „LHE“) odevzdává ve smyslu § 40 zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

Legislativa a kompetence

Platná legislativa vztahující se k nařízení o dřevě:

 • Nařízení EU č. 995/2010, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Prováděcí nařízení o dřevě: Nařízení komise EU č. 363/2012 (uznávání kontrolních organizací)
 • Nařízení 607/2012 (pravidla pro systém náležité péče a povahu a četnost kontrol kontrolních organizací)

Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva na trh

 • Ministerstvo zemědělství České republiky
 • Krajské úřady
 • Česká obchodní inspekce
 • Generální ředitelství cel

Kompetence krajského úřadu podle zákona o dřevě:

 • podle § 6 písm. a) zákona o dřevě kontroluje na základě podnětu České obchodní inspekce nebo pověřené osoby dodržování článku 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolní organizací,
 • v rámci kontrol podle písmene § 6 písm. a) zákona o dřevě může uložit zavedení nápravných opatření podle č. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
 • poskytuje pověřené osobě informace o porušování č. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a to o pravomocném uložení pokuty,
 • projednává správní delikty podle § 12 odst. 1 zákona o dřevě.

Související odkazy:

Centrální evidence systému náležité péče podle § 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Metodika systému náležité péče a formuláře Lesní hospodářské evidence pro CESNaP

Kontakty na pracovníky ÚHÚL

frame-scrollup