Zpráva

Základní informace a legislativa – ochrana přírody

Základní informace o činnosti krajského úřadu na úseku ochrany přírody

 • zabezpečení péče o přírodní parky, přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma.
 • plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
 • plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam základních právních předpisů

Výčet právních předpisů týkající se předmětné oblasti.

Zákony

 • 100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
 • 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 115/2000 Sb., Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení

 • 25/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří
 • 318/2013 Sb., Nařízení vlády, o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
 • 165/2007 Sb., Nařízení vlády č. 165/2007 Sb., o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
 • 599/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky
 • 687/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy 

Vyhlášky

 • 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
 • 64/2011 Sb., Vyhláška o plánech péče, podkladech k vyhlášování, evidenci a označování chráněných území
 • 166/2005 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
 • 227/2004 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • 360/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
 • 395/1992 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 468/2004 Sb., Vyhláška MŽP o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • 667/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

Životní situace - ochrana přírody

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup