Zpráva

Zpětný odběr výrobků

Základním principem zpětného odběru výrobků je odpovědnost výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti.

Zpětný odběr výrobků je legislativně upraven zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů (zákon obalech), v platném znění, a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (část čtvrtá a pátá) a navazujícími právními předpisy. V souladu s evropskou legislativou je tato povinnost stanovena všem osobám, které uvádějí na trh v České republice obaly, vozidla, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, pneumatiky.

Konečný uživatel má povinnost výrobek s ukončenou životností, na nějž se vztahuje zpětný odběr, odevzdat, a to prostřednictvím kolektivních systémů, kterým bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno rozhodnutí k provozování jejich činnosti. Cílem je, aby se tyto výrobky nestaly součástí směsného komunálního odpadu, ale byly dále opětovně využívány, recyklovány a minimalizoval se tak vliv na životní prostředí.

Užitečné odkazy

 • Přehled zpracovatelů autovraků
  Zařízení oprávněná vydávat potvrzení podle § 37b odst. 1 písm. d) zákona o odpadech. Průběžně je aktualizováno MŽP.
 • Registr míst zpětného odběru elektrozařízení
  Seznam sběrných míst dle § 37s zákona o odpadech, kde je možné odevzdávat použitá elektrozařízení. Správcem registru je MŽP.
 • Baterie a akumulátory
  Seznam výrobců a sběrných míst včetně informací o bateriích a akumulátorech jsou zveřejněny na webu MŽP.
 • Zpětný odběr pneumatik
  Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik včetně souvisejících dokumentů je uveden na webu MŽP.
frame-scrollup