Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Potřebuji si vyřídit - kontrola

1. Identifikační číslo: 2

2. Kód: 1

3. Pojmenování (název) životní situace:

Popis postupu ke stížnostem

4. Základní informace k životní situaci: Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány kraje ve věci ochrany jejich zájmů, nebo kterým občané kraje upozorňují na nedostatky, či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Stěžovateli jsou fyzické a právnické osoby

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Stěžovatel písemně nebo ústně, případně telefonicky, podá stížnost krajskému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Stěžovatel podá ústní nebo písemnou (papírovou nebo elektronickou) formou, příp. telefonicky, stížnost krajskému úřadu. Při ústním podání sepíše stížnostní pracovník se stěžovatelem záznam, který oba podepíší. Písemně podaná stížnost by měla být co nejkonkrétnější. U telefonicky podané stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, si zaměstnanec vyžádá jméno a adresu stěžovatele a sepíše o jejím podání záznam.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Moravskoslezský kraj krajský úřad, má-li stěžovatel trvalé bydliště (sídlo) na území tohoto kraje nebo týká-li se stížnost subjektu s trvalým bydlištěm (sídlem) na území tohoto kraje.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Podatelna krajského úřadu nebo věcně příslušný odbor

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
60 dní, ve výjimečných případech může být lhůta prodloužena

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz, ID DS: 8x6bxsd

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

18. Jaké jsou související předpisy:
Další předpisy s přihlédnutím ke konkrétnímu zaměření stížností.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opakované podání stížnosti krajskému úřadu s uvedením nových skutečností, které mohou ovlivnit řešení stížností. U stížností podaných podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možno požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Moravskoslezský kraj, krajský úřad, odbor podpory korporátního řízení a kontroly

26. Kontaktní osoba: Ing. Ivana Durczoková, vedoucí odboru podpory korporátního řízení a kontroly

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2013-10-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2016-12-22

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup