Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/779 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3146 ze dne 30. 5. 2022

8/779 16. 6. 2022
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to:

pozemek parc. č. 564/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 564/8 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

do vlastnictví **********

a)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) návrhu usnesení z hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

8/779 16. 6. 2022
2. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a to:

část pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2516-39/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 3. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2230/65 ostatní plocha o výměře 6404 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Havířov-město, obec Havířov,

do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČO 00297488, za účelem vybudování veřejně přístupného parkoviště do 3 let ode dne nabytí vlastnického práva obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí, za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) návrhu usnesení z hospodaření organizace Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.