Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4544 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4544 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4544 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 ve výši 21.000.000 Kč na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4544 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 7.000.000 Kč, na rok 2025 ve výši 7.000.000 Kč

62/4544 20. 2. 2023
4. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4544 20. 2. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 ve výši 9.000.000 Kč na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4544 20. 2. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 3.000.000 Kč, na rok 2025 ve výši 3.000.000 Kč

62/4544 20. 2. 2023
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ o částku 10.000.000 Kč

62/4544 20. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

10.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

10.000 tis. Kč

62/4544 20. 2. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. – 6. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.