Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4546 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4546 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČO 65890825, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu „800 let Orlové – Dny města“ ve výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4546 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 subjektu Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČO 65890825, ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu „800 let Orlové – Dny města“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4546 20. 2. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 1.000.000 Kč

62/4546 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

1.000 tis. Kč

62/4546 20. 2. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.