Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4595 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4125 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4595 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4595 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI a čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4595 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

62/4595 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

 594,40 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

594,40 tis. Kč

62/4595 20. 2. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 3.128.650 Kč

62/4595 20. 2. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1., 2., 3. a 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.