Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4605 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3115 ze dne 30.5.2022

č. 49/3415 ze dne 18.7.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/755 ze dne 16.6.2022

č. 9/871 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4605 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ dle předloženého materiálu

62/4605 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023 - 2025 ve výši 35.000.000 Kč dle předloženého materiálu

62/4605 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

62/4605 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ v maximální výši 100.430 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

62/4605 20. 2. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

62/4605 20. 2. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/755 ze dne 16. 6. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 270.000.000 Kč“ na „ve výši 305.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

62/4605 20. 2. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/755 ze dne 16. 6. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 75.000.000 Kč“ na „ve výši 95.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

62/4605 20. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

99,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

100,43 tis. Kč

62/4605 20. 2. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.