Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4636 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3915 ze dne 24.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4636 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

62/4636 20. 2. 2023
2. rozhodla

a)     snížit akci rozpočtu kraje „DP - Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ o částku 18.300 Kč

b)     navýšit akci rozpočtu kraje „DP - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ o částku 18.300 Kč

62/4636 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

18,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

o

18,3 tis. Kč

62/4636 20. 2. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.