Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4855 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4855 3. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

65/4855 3. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Karate Havířov, z.s., IČO 22716408, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česká liga karate 2023“; s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2023

b)   Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora přípravy plavců“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, ve výši 110.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora SCM plavání - Moravskoslezský kraj“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 198.000 na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava talentované mládeže v ledním hokeji na Hry XI. ZODM 2025 k zajištění reprezentace MS kraje“; s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024

e)    Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČO 67341241, ve výši 200.000 na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2023“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023

f)     Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, ve výši 100.000 na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava žáků a juniorů na MČR 2023 v badmintonu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

65/4855 3. 4. 2023
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)      Karate Havířov, z.s., IČO 22716408, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČO 67341241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

65/4855 3. 4. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje – příspěvkové organizace MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

65/4855 3. 4. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

30.000 Kč

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

470.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

10.000 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

490.000 Kč

65/4855 3. 4. 2023
6. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 547.600 Kč

b)   snížit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji“ o částku 47.600 Kč

65/4855 3. 4. 2023
7. souhlasí

s předložením investičního projektu s názvem „Vnitřní konektivita školy“ do výzvy č. 10 k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141 a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

65/4855 3. 4. 2023
8. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitých věcech ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 00602141, v rámci projektu „Vnitřní konektivita školy“, a to v budově č. p. 822, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č.  248/1 zastavěná plocha a nádvoří, a v budově č. p. 823, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č.  348/10, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.