Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5097 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5097 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Trojanovice, IČO 00298514, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 2.500.000 Kč na projekt „Trojanovice – zázemí parkoviště“

68/5097 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Trojanovice, IČO 00298514, v maximální výši 2.500.000 Kč, na projekt „Trojanovice – zázemí parkoviště“, s časovou použitelností od 1. 5. 2022 do 30. 11. 2023, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5097 22. 5. 2023
3. rozhodla

snížit objem prostředků alokovaných v odvětví cestovního ruchu na akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 2.500 tis. Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“

68/5097 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

2.500 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

 Cestovní ruch

o

2.500 tis. Kč

68/5097 22. 5. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.