Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5117 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3609 ze dne 29. 8. 2022

č. 38/2576 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/903 ze dne 15. 9 2022

č. 10/1002 ze dne 15. 12. 2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5117 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5117 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u investiční dotace městu Kopřivnice, IČO 00298077, na realizaci projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady - plovoucí molo“ časovou použitelnost z „od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04101/2022/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5117 22. 5. 2023
3. bere na vědomí

žádost příjemce Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o navýšení dotace a prodloužení doby realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

68/5117 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03839/2022/RRC s Mikroregionem Slezská Harta, IČO 71193821, jehož předmětem je navýšení investiční dotace na 2.500.000 Kč a změna časové použitelnosti od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

68/5117 22. 5. 2023
5. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 1.000.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“

68/5117 22. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143

Cestovní ruch

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

1.000 tis. Kč

68/5117 22. 5. 2023
7. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

68/5117 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01767/2022/RRC/1 s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

68/5117 22. 5. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1., 3. a 7. a návrhy dle 2., 4. a 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.