Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5304 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

72/5304 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/5304 26. 6. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 50 tis. Kč

72/5304 26. 6. 2023
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Republikové kolo soutěže Mladých zdravotníků 2023“, s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/5304 26. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

50 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.