Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5357 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4195 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5357 26. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    projekty Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ve výši 6.323.631 Kč

b)   individuální projekt OP INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši 26.362,04 Kč (1.093,18 EUR)

c)    individuální projekt OP Integrovaný regionální operační program ve výši 2.205.256,58 Kč

d)   dotace v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 74.000 Kč

e)    individuální projekty operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 2.228.926 Kč

dle předloženého materiálu

72/5357 26. 6. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektů Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků organizacím:

a)    Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, o částku 2.099.827 Kč

b)   Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČO 47813172, o částku 1.500.000 Kč,

c)    Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, o částku 2.723.804 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

72/5357 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6.323.631 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

  o

2.723.804 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

o

3.599.827 Kč

Celkem

6.323.631 Kč

72/5357 26. 6. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 00100340, s účelovým určením na realizaci individuálního projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ (kod projektu 304011U990), operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, o částku 26.362,04 Kč (1.093,18 EUR), s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5357 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

26.363 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

26.363 Kč

72/5357 26. 6. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, s účelovým určením na financování projektu „Nákup vybavení pro posílení odborných kompetencí technických a řemeslných oborů“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017205), o částku 646.679,78 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5357 26. 6. 2023
7. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, s účelovým určením na financování projektu „Nákup vybavení pro posílení odborných kompetencí technických a řemeslných oborů“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017205), ve výši 1.558.576,80 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5357 26. 6. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

646.681 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.558.578 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

646.681 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

1.558.578 Kč

72/5357 26. 6. 2023
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity organizacím:

a)    Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, o částku 24.000 Kč s účelovým určením na financování projektu „14. Postupová přehlídka středoškolských sborů MEZZOCHORI pro Moravskoslezský kraj“

b)   Janáčková konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 50.000 Kč s účelovým určením na financování projektu „Pro Bohemia Ostrava, mezinárodní interpretační soutěž“

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5357 26. 6. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

74.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3312 -

Hudební činnost

o

74.000 Kč

72/5357 26. 6. 2023
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

72/5357 26. 6. 2023
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.228.929 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

461.977 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

714.176 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.052.776 Kč

Celkem

2.228.929 Kč

72/5357 26. 6. 2023
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

72/5357 26. 6. 2023
14. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

72/5357 26. 6. 2023
15. rozhodla

snížit neinvestiční výdaje na akci „Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje o 65 tis. Kč

72/5357 26. 6. 2023
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

3.312.000 Kč

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená

  o

65.000 Kč

Celkem

3 377.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

o

568.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

  o

65.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

  o

4.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

  o

700.000 Kč

Celkem

1.337.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

o

140.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

  o

1.700.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

200.000 Kč

Celkem

2.040.000 Kč

72/5357 26. 6. 2023
17. schvaluje

změnu časové použitelnosti příspěvkové organizaci kraje Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, IČO 60802561, u účelového příspěvku na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce „Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK“ u částky 30.000 Kč z „1. 9. 2022 do 30. 6. 2023“ na „1. 9. 2022 do 31. 12. 2023“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.