Příroda a zemědělství

Přírodní park Mariánské louky - Opavské Slezsko
Základní informace a legislativa – ochrana přírody Základní informace o činnosti krajského úřadu na úseku ochrany přírody zabezpečení péče o přírodní parky, přírodní…
Výzva Evropské komise k předkládání návrhů na rok 2010: Informační kampaně v oblasti společné zemědělské politiky
Základní informace a legislativa – zemědělství Základní informace Zemědělská půda tvoří více než polovinu území Moravskoslezského kraje. Půdní kryt tvoří převážně půdy…
Maloplošná zvláště chráněná území
Maloplošná zvláště chráněná území Seznam a podrobné údaje o maloplošných zvláště chráněných územích v Moravskoslezském kraji, ve kterých je Krajský…
Natura 2000
Natura 2000 Co je Natura, vztah ke Krajskému úřadu Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená podle jednotných…
Přírodní parky
Přírodní parky Moravice Přírodní park Moravice je se svými 14 250 hektary největším chráněným územím na Opavsku. Z celkové plochy tvoří zemědělský…
zemedelstvi
Zemědělství
Zemědělská půda tvoří více než polovinu území Moravskoslezského kraje. I přes…
CITES
CITES Co je to CITES CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících…
ilustrační obrázek
Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje (k projednání !!!) Analytická část: Textová část Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje - analytická část (formát…
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1. Jedná se o koncepční materiál pořízený krajem v samostatné působnosti ve smyslu § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny vytváří ucelený přehled o stavu přírody a…
Ochrana Rorýse obecného Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.
I. Základní údaje čeleď rorýsovití řád svišťouni tah přísně tažný druh jarní…
frame-scrollup