Krajské územně plánovací podklady

ilustrační obrázek
Územně analytické podklady MSK 2017 (4. úplná aktualizace)
Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, jež zjišťují a…
ilustrační obrázek
Územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2014) Územní studie Sídelní struktury Moravskoslezského kraje je úplným zněním aktualizace Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje…
ilustrační obrázek
Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) Analytická část Text analytické části (formát pdf, velikost 8 MB) grafická schémata Prostorová generalizace land use (formát…
Územní studie
Územní studie Krajský úřad pořídil následující územní studie a vložil o nich data do evidence územně plánovací činnosti (dokumenty ke…
Ostatní podklady
Ostatní podklady Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci…
ilustrační obrázek
Územní studie - "Vedení silnice I/57 v úseku Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018" Územní studie "Vedení silnice I/57"je k dispozici k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního…
ilustrační obrázek
Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje - plán regionálního ÚSES MSK (2019) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil ve spolupráci s odborem životního…
ilustrační obrázek
Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava (v aktualizovaných parametrech 2016)
Vzhledem k velikosti grafické části je na webu MSK zveřejněn pouze výběr z výkresů.…
ilustrační obrázek
Kartogramy, kartodiagramy a grafická schémata ÚAP MSK 2017 1.1. Administrativně správní členění (formát pdf, velikost 2 MB) 1.2. Výškové členění území (formát pdf, velikost…
ilustrační obrázek
Územní studie Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje (2016) zahrnuje i závěry předchozích územních studií 2013 a 2015
Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině…
ilustrační obrázek
Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje (2012) Dokumenty ke stažení: Studie rekreace Jeseníky - textová část (formát pdf, velikost 13 MB) Studie rekreace Jeseníky - hlavní výkres…
frame-scrollup