Průzkum zájmu o aktivity projektu

Aktivita 4

Určeno pro 2. st. základních škol a nižší stupeň víceletého gymnázia. Cílem aktivity je analýza situace, potřeb a stavu na poli prevence v konkrétních školách z podkladů škol, získání aktuálních podkladů pro efektivní preventivní programy.

Garantem výzkumu je Katedra psychologii, Univerzity Palackého v Olomouci.

Jsou připraveny 3 základní dotazníky:

1. DOTAZNÍK VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ADOLESCENTŮ (VRCHA) je psychodiagnostický nástroj umožňující odborníkům z různých oblastí získat informace o výskytu rizikového chování u adolescentů (kouření, užívání marihuany, krádeže) a porovnat sledovanou skupinu se skupinou, která byla podkladem pro standardizaci této metody. Tyto informace mohou sloužit pro plánování primárně preventivních programů určených pro adolescenty. Kromě toho lze získat informace o měřených faktorech, a to jak je adolescent rizikový v oblasti abúzu, delikvence či šikany (oběť). Na základě vytvořených populačních norem lze říci, zda se adolescent svými rizikovými aktivitami podobá běžnému vrstevníkovi nebo jej například převyšuje.

2. ŠKÁLA IMPULZIVITY DOLEJŠE A SKOPALA (SIDS) je rychlým screeningovým nástrojem využitelným jak v testové části klinického vyšetření či v edukačním procesu, tak v poradenství. Impulzivita je úzce spojena s rizikovými formami chování, které lze u adolescentů pozorovat (užívání tabáku, alkoholu, delikvence a další), a je určitým prediktorem tohoto chování. Informace o impulzivitě adolescentů jsou důležité při realizaci preventivních programů, neboť znalost osobnostního nastavení jednotlivých adolescentů zvyšuje jejich efektivitu. Příručka obsahuje populační normy (věk 11-15 let) poskytující uživateli jednoduchý a rychlý přehled toho, jak si adolescent vede v tomto rysu vzhledem k populaci vrstevníků.

3. HRANÍ DIGITÁLNÍCH HER – opět budou mezi otázky zařazeny i dotazy sledující rizikovou aktivitu na IT. Nově budou zařazeny otázky, kterými budeme sledovat aktivitu na sociálních sítích.

Výstupem bude zpráva pro školu s doporučením pro tvorbu nového MPP včetně navrhovaných témat pro DVPP pedagogických sborů na následující školní rok. Aktivita je projektově i finančně řízena zaměstnancem krajského úřadu (realizátor projektu) v rámci jeho pracovního úvazku. Na zpracovávání a administraci zjištěných výstupů požadujeme DPP pro externí zaměstnance formou DPP. Kromě výstupu ve formě zprávy pro školu je žádoucí i předání zprávy a její interpretace ve formě osobního setkání s vedením školy a poradenských pracovníku testované školy.

Předpokládaný harmonogram:
19. října 2020 – vstupní školení
Do konce října – sběr dotazníků
Do konce prosince – zpráva škole
Do tohoto šetření se může také hlásit škola, která tento výzkum absolvovala v roce 2017.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Osoba
Jméno *
Příjmení *
Organizace Název *

Okres *

Počet tříd *
Počet dětí *
Kontakty
E-mail *

Na tento e-mail bude zasláno potvrzení účasti.
Poznámka

Před odesláním si prosím pozorně zkontrolujte vyplněné údaje.

frame-scrollup