Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Potřebuji si vyřídit - školství

1. Identifikační číslo: 12

2. Kód: 5

3. Pojmenování (název) životní situace:

Popis postupu k uznání zahraničního vzdělání

4. Základní informace k životní situaci:

Absolvent zahraniční školy (dále jen "žadatel"), který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení"), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o uznání tohoto zahraniční vzdělání v České republice. Krajský úřad po splnění všech náležitostí vydá:

  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice v případech, kdy je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice, nebo
  • rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen "nostrifikace"), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatel, nebo je-li nezletilý, jeho zákonný zástupce. Žadatel (zákonný zástupce) si může k zastoupení v řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice se zahajuje podáním žádosti s přílohami (viz bod 10) krajskému úřadu. Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč. Krajský úřad následně posuzuje úplnost žádosti a jejích příloh.

V případě rovnocennosti, je-li žádost a její přílohy úplná, vydá krajský úřad žadateli osvědčení.

V případě nostrifikace krajský úřad po posouzení úplnosti žádosti a jejích příloh dále porovnává obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice. V případě, že obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole se podstatně odlišuje, žádost zamítne. Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nedoloží doklady uvedené pod bodem 10 písm. b) a d) anebo u dokladů písm. a) a c) chybí příslušné ověření pravosti podpisů a otisků razítek (není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak), nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Na základě písemné žádosti žadatele o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního vysvědčení s přiloženými doklady. Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Ing. Pavel Šveda, kancelář F 322, tel. č. 595 622 424, e-mail: pavel.sveda@msk.cz
Ing. Pavlína Kadrnková, kancelář F 322, tel. č. 595 622 144, e-mail: pavlina.kadrnkova@msk.cz
Ing. Michaela Bystroňová, kancelář F 322, tel. č. 595 622 236, e-mail: michaela.bystronova@msk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Přílohou žádosti o uznání rovnocennosti nebo nostrifikace zahraničního vysvědčení jsou následující doklady:

  1. originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie,
  2. doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole,
  3. v případě nostrifikace také doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá,
  4. úředně ověřený překlad dokladů uvedených v bodech a) až c) do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků na stránkách www.justice.cz v sekci Znalci a tlumočníci. V případě dokladu vyhotoveného ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.
Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Příslušný formulář žádosti ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole se platí správní poplatek 1 000 Kč. Správní poplatek lze zaplatit osobně u kontaktních osob uvedených v bodě 9. Pro platbu správního poplatku poštovní poukázkou nebo převodem z bankovního účtu Vám bude po přijetí žádosti sděleno číslo bankovního účtu a variabilní symbol.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení je vydáno do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nostrifikace se řízení řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
pavel.sveda@msk.cz
pavlina.kadrnkova@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Ustanovení § 108 a § 108a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 15 dnů ode dne doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:
Co je to nostrifikační zkouška? Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém jazyce (v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady).

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

26. Kontaktní osoba: PaedDr. Stanislava Šmídová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2012-01-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2012-05-04

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup