Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Potřebuji si vyřídit - školství

1. Identifikační číslo: 14

2. Kód: 5

3. Pojmenování (název) životní situace:

Popis postupu podání žádosti ve věci rejstříku škol a školských zařízení

4. Základní informace k životní situaci: Žádosti ve věci rejstříku škol a školských zařízení se podávají na základě § 146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti navrhovatele u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září pro následující školní rok. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT"), krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením MŠMT do 30. listopadu. Podle § 146 odst. 2 školského zákona může krajský úřad ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti (tj. nikoliv do 30. září) nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu nebo změny zápisu v rejstříku škol. Nezbytnou součástí podání žádostí v mimořádném termínu musí být zdůvodnění mimořádného termínu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel, v případě školské právnické osoby a příspěvkové organizace, také jejich zřizovatel. Navrhovatelem je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Zápis/změna/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení se provádí na základě písemné žádosti navrhovatele, kterou podává krajskému úřadu a k žádosti přiloží veškeré právním předpisem předepsané doklady. Krajský úřad žádost posoudí, zjistí, zda obsahuje veškeré předepsané doklady a je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo Moravskoslezského kraje, a vydá rozhodnutí ve věci rejstříku škol a školských zařízení. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádost se svým vyjádřením MŠMT. Žádost o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), g), i) a j) školského zákona do rejstříku škol se podává příslušnému správnímu orgánu, který vede rejstřík škol, do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo (jedná se např. o změnu názvu, sídla, právní formy školy nebo školského zařízení; změnu názvu, sídla, právní formy zřizovatele školy nebo školského zařízení; změnu míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb bez navyšování kapacity školy nebo školského zařízení; změnu ředitele nebo změnu statutárního orgánu školy nebo školského zařízení).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Na základě písemné žádosti navrhovatele ve věci rejstříku škol a školských zařízení s přiloženými doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

 • Krajský úřad – vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních (např. zařízení školního stravování, školní družina, školní klub, středisko volného času, pedagogicko-psychologická poradna,..) s výjimkou mateřských škol a školských zařízení zřízených MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. Krajský úřad rozhodnutím stanovuje nejvyšší povolený počet žáků oborů vzdělání u středních škol a vyšších odborných škol, s výjimkou škol zřizovaných MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi.
 • MŠMT – vede v rejstříku škol údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatních školách (základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a základní umělecké školy), dále školských zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování. Také provádí zápis a výmaz oborů vzdělání u základních škol, středních škol a vyšších odborných škol.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Odbor školství, mládeže a sportu, číslo dveří: F 320
Bc. Marta Holoušková, tel. 595 622 365, e-mail marta.holouskova@msk.cz - mateřské školy a základní školy (včetně školských zařízení, jejichž činnost vykonávají);
Ing. Michaela Bystroňová, kancelář F 322, tel. č. 595 622 236, e-mail: michaela.bystronova@msk.cz - střední školy a vyšší odborné školy (včetně školských zařízení, jejichž činnost vykonávají).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
K žádosti o změnu nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů nebo stravovaných školy nebo školského zařízení navrhovatel doloží:

 • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
 • rámcový popis personálního a majetkového zajištění činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven;
 • řádně vyplněné formuláře MŠMT;
 • souhlas zřizovatele (originál nebo úředně ověřená kopie);
 • kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
 • stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (pokud byly provedeny stavební úpravy).
K žádosti o zápis nebo změnu zápisu u místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školy nebo školského zařízení navrhovatel doloží:
 • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
 • řádně vyplněné formuláře MŠMT;
 • souhlas zřizovatele (originál nebo úředně ověřená kopie);
 • kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
 • stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (pokud byly provedeny stavební úpravy);
 • u zápisu nového místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (nájemní smlouva).
K žádosti týkající se změny zápisu ve funkci ředitele školy nebo školského zařízení zřizovatel doloží:
 • písemnou žádost zřizovatele, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
 • řádně vyplněné formuláře MŠMT;
 • doklad o jmenování ředitele do funkce školy nebo školského zařízení (jmenovací dekret nebo výpis z usnesení rady obce o jmenování – originál nebo úředně ověřená kopie);
 • doklady o vzdělání a pedagogické způsobilosti ředitele školy nebo školského zařízení;
 • výpis z rejstříku trestů ředitele školy nebo školského zařízení;
 • profesní životopis ředitele školy nebo školského zařízení;
 • lékařské potvrzení.
K žádosti o změnu názvu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, navrhovatel doloží:
 • písemnou žádost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
 • řádně vyplněné formuláře MŠMT;
 • úplné znění zřizovací listiny nebo dodatek zřizovací listiny;
 • souhlas zřizovatele;
 • výpis z obchodního rejstříku;
 • v případě čestného názvu školy – doklad o propůjčení čestného názvu škole MŠMT.
K žádosti o zápis nové právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, zřizovatel doloží
 • písemná žádost zřizovatele, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její obsáhlé odůvodnění;
 • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven;
 • řádně vyplněné formuláře MŠMT;
 • souhlas zřizovatele (originál nebo úředně ověřená kopie);
 • doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení;
 • doklad osvědčující vznik právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení;
 • kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
 • stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (pokud byly provedeny stavební úpravy);
 • doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (nájemní smlouva);
 • doklad o jmenování ředitele školy nebo školského zařízení, doklady o vzdělání a pedagogické způsobilosti ředitele školy, výpis z rejstříku trestů, profesní životopis a lékařské potvrzení ředitele;
 • navrhovaný nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek;
 • čestné prohlášení zřizovatele příspěvkové organizace, že na majetek zřizovatele nebyl prohlášen konkurs;
 • datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení;
 • stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem;
 • stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud není jejich zřizovatelem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře k žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Krajský úřad rozhodne o zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol nebo o zápisu změny v rejstříku škol do 90 dnů od doručení žádosti. V případě změn uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), g), i) a j) školského zákona rozhodne do 30 dnů. V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1 písm. b), c) a g), nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i) a j) správní orgán provede tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
marta.holouskova@msk.cz
michaela.bystronova@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Ustanovení § 146 až § 150 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí krajského úřadu ve věci rejstříku škol a školských zařízení může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u krajského úřadu a rozhoduje o něm MŠMT. Proti rozhodnutí MŠMT může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u MŠMT a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:
Žádní.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

26. Kontaktní osoba: PaedDr. Stanislava Šmídová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2012-01-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2013-09-10

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup