Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

11. zasedání zastupitelstva kraje - dne 13. 3. 2019
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:05:2012/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje11/1183pro
9:06:0522/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje11/1184pro
9:07:1032/3 - Volba návrhové komise11/1185pro
9:16:2542/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:16:5652/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje11/1186pro
9:20:3062/5 - Informace o činnosti rady kraje11/1187pro
10:26:0478/1 - Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlovábez usnesenípro
10:47:1788/1 - Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlovábez usnesenípro
10:47:5398/1 - Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová11/1188zdržel se
10:48:56108/1 - Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová11/1188proti
10:49:46113/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě11/1189nehlasoval
10:50:22124/1 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje11/1190pro
10:50:56134/2 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec11/1191pro
10:51:29144/3 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 201811/1192nehlasoval
10:51:59154/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 v odvětví krizového řízení11/1193pro
10:52:26164/5 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje11/1194pro
10:53:00174/6 - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019"11/1195pro
10:53:36184/7 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů11/1196pro
10:54:09194/8 - Návrh na poskytnutí dotace v odvětví krizového řízení na realizaci projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"11/1197pro
10:54:34204/9 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany11/1198pro
10:55:05214/10 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 201911/1199pro
10:55:30224/11 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje11/1200pro
10:56:03234/12 - Návrh na pověření společnosti Letiště Ostrava a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon11/1201pro
10:58:12244/13 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě11/1202pro
10:58:41254/14 - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ivanofrankivskou oblastí (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem11/1203pro
10:59:28264/15 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s. na zakoupení laického externího defibrilátoru11/1204pro
11:04:53275/1 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 201911/1205pro
11:05:23285/2 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 201911/1206pro
11:05:53295/3 - Źádost příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále11/1207pro
11:06:29305/4 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury11/1208 - 11/1210pro
11:07:02315/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 201911/1211pro
11:07:59325/6 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019"11/1212pro
11:08:27335/7 - Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy11/1213pro
11:08:56345/8 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 202011/1214pro
11:09:35355/9 - Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury11/1215pro
11:13:57366/1 - Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci11/1216pro
11:14:25376/2 - Návrh na uzavření dohody o narovnání s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.11/1217nepřítomen
11:15:32386/3 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Šilheřovice na opravu komunikacebez usnesenínepřítomen
11:16:00396/3 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Šilheřovice na opravu komunikace11/1218nepřítomen
11:19:10406/4 - Změna stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.11/1219nepřítomen
11:22:20416/5 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"11/1220nepřítomen
11:22:46426/6 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji11/1221nepřítomen
11:23:14436/7 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství11/1222nepřítomen
11:23:45446/8 - Návrh budoucího převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání části stavby stávající silnice II/461 včetně součástí a příslušenství11/1223nepřítomen
11:24:15456/9 - Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou I/45 Nové Heřmínovy - Zátor, I. etapa - úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti11/1224nepřítomen
11:24:55466/10 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 - 3. Provozní soubor11/1225nepřítomen
11:25:31476/11 - Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.11/1226nepřítomen
11:37:35486/12 - Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 201811/1227nepřítomen
11:38:03496/13 - Návrh na schválení finančních závazků k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko11/1228nepřítomen
11:38:29506/14 - Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje11/1229nepřítomen
11:39:19517/1 - Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 201811/1230nepřítomen
11:39:59527/2 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 201911/1231nepřítomen
11:40:25537/3 - Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury11/1232nepřítomen
11:41:04547/4 - Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace" z rozpočtu kraje v letech 2019-202111/1233nepřítomen
11:41:30557/5 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětvích zdravotnictví a kultury11/1234nepřítomen
11:42:01567/6 - Návrhy převodů pozemků v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm11/1235nepřítomen
11:42:29577/7 - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. a obci Jablunkov s městem Jablunkov11/1236nepřítomen
11:42:53587/8 - Návrh daru pozemků v k. ú. Pržno obci Pržno11/1237nepřítomen
11:43:18597/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - nabytí pozemků v k. ú. Svinov11/1238nepřítomen
11:43:54607/10 - Návrh převodu práva hospodaření s majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví11/1239 - 11/1244nepřítomen
11:44:35617/11 - Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy na vypořádání stavebních objektů - Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3"11/1245nepřítomen
11:45:05627/12 - Návrh prodeje části železniční vlečky v k. ú. Skotnice do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s.11/1246nepřítomen
11:45:33637/13 - Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov - multimodální cargo11/1247nepřítomen
11:46:09648/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019"11/1248nepřítomen
11:46:38658/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019"11/1249nepřítomen
11:47:05668/4 - Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví11/1250nepřítomen
11:47:36678/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019"11/1251nepřítomen
11:48:09688/6 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení manažerského informačního systému a návrh smlouvy o poskytnutí dotace11/1252nepřítomen
11:49:49698/7 - Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví11/1253proti
11:51:20708/8 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.11/1254pro
11:51:57718/9 - Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s11/1255pro
11:52:377211/1 - Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji11/1256pro
11:53:017311/2 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu11/1257pro
11:53:267411/3 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 201911/1258pro
11:54:027511/4 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže"11/1259pro
11:54:397611/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství11/1260 - 11/1319pro
11:55:087711/6 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně11/1320pro
11:55:417811/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019"11/1321pro
11:56:117911/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"11/1322pro
11:57:258011/9 - Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání11/1323zdržel se
11:58:11819/1 - Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Technika pro úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji11/1324pro
12:01:00829/2 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III"11/1325zdržel se
12:01:56839/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 201911/1326pro
12:02:27849/4 - Návrh na změnu usnesení a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"11/1327pro
12:02:57859/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 201911/1328pro
12:03:24869/6 - Návrh na uzavření dodatku v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU11/1329pro
12:03:50879/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu11/1330pro
12:04:20889/8 - Návrh na poskytnutí dotace v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 4. skupina11/1331pro
12:13:02899/9 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám11/1332zdržel se
12:13:48909/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 201911/1333nehlasoval
12:14:18919/11 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 201911/1334pro
12:14:44929/12 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"11/1335pro
12:15:15939/13 - Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech - změna doby časové použitelnosti11/1336pro
12:15:41949/14 - Návrh na vyčlenění, profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 3"11/1337pro
12:16:11959/15 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 201711/1338nehlasoval
12:16:38969/16 - Uzavření dodatků s partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK11/1339pro
12:17:41979/17 - Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.11/1340pro
12:18:43989/18 - Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 3. výzvy "kotlíkových" dotací11/1341pro
12:19:45999/19 - Návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 202711/1342pro
12:20:1210010/1 - Spolupráce s Opolským vojvodstvím11/1343pro
12:20:4210110/2 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-202011/1344pro
12:26:2210210/3 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 201711/1345pro
12:26:5010310/4 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 201911/1346pro
12:27:2010410/5 - Dotace pobočnému spolku Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice v Bartošovicích11/1347pro
12:27:5110510/6 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2019/202011/1348pro
12:28:1810610/7 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona11/1349pro
12:28:4810710/8 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 201911/1350pro
12:29:1610810/9 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-202011/1351pro
12:29:4110910/10 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2019-202011/1352pro
12:30:0711010/11 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"11/1353pro
12:30:3711112/1 - Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále11/1354pro
12:31:0511212/2 - Návrh dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon11/1355pro
12:31:3311312/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 201911/1356pro
12:32:0311412/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 201911/1357pro
12:32:3411512/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 201911/1358pro
12:33:0511612/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 201911/1359pro
12:33:3511712/7 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 201911/1360pro
12:35:1011812/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu11/1361pro
12:35:3411912/9 - Dohody o narovnání11/1362pro
12:36:0312012/10 - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v odvětví sociálních věcí11/1363pro
12:36:3012112/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje11/1364pro
12:36:5912213/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje11/1365pro
frame-scrollup