Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

14. zasedání zastupitelstva kraje - dne 12. 12. 2019
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:06:1212/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje14/1646pro
9:06:5922/2 - Volba ověřovatelů zápisu14/1647pro
9:08:0232/3 - Volba návrhové komise14/1648pro
9:10:5742/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:11:2552/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:11:5762/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje14/1649pro
9:15:3572/6 - Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava14/1650pro
9:16:4682/5 - Informace o činnosti rady kraje14/1651pro
9:38:5597/15 - Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 202314/1652pro
9:39:46103/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě14/1653pro
9:40:19114/1 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje14/1654pro
9:40:51124/2 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.14/1655pro
9:41:20134/3 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany14/1656pro
9:41:48144/4 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje14/1657pro
9:42:58154/5 - Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva14/1658pro
9:46:17164/6 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě14/1659pro
9:46:51175/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury, změna názvu projektu14/1660pro
9:47:31185/2 - Prodloužení doby poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku" a prodloužení doby poskytnutí návratné finanční výpomoci a doby profinancování a kofinancování projektu "Toulky údolím Olše"14/1661pro
9:48:04195/3 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury14/1662 - 14/1663pro
9:48:42205/4 - Poskytnutí účelově neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji14/1664pro
9:49:15215/5 - Návrh na pořízení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje14/1665pro
9:49:46225/6 - Poskytnutí dotací na kulturní akce krajského a nadregionálního významu 202014/1666pro
9:50:19235/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a uzavření dodatku a dohod o narovnání ke smlouvě14/1667pro
9:50:54246/1 - Poskytnutí dotace na realizaci projektu Konference Smart technologie14/1668pro
9:52:17256/2 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"14/1669pro
9:55:17266/3 - Závěrečná informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě14/1670pro
9:59:41276/4 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Vítkov na přeložku a zatrubnění potoka Čermná ve Vítkově14/1671pro
10:00:11286/5 - Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat"14/1672pro
10:00:48296/6 - Návrh na uzavření rámcové smlouvy mez Moravskoslezským krajem a městem Nový Jičín o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně14/1673pro
10:06:54306/7 - Úprava financování provozu leteckého spojení Ostrava - Varšava14/1674pro
10:07:21316/8 - Zajištění dopravní obslužnosti mezikrajskou veřejnou linkovou osobní dopravou14/1675pro
10:07:52326/9 - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem14/1676pro
10:08:27336/10 - Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava14/1677pro
10:09:04346/12 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 202014/1678pro
10:09:41356/13 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště14/1679pro
10:10:17366/14 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.14/1680pro
10:10:46376/15 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec14/1681pro
10:11:22386/16 - Bílá kniha 2020 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 201914/1682pro
10:11:55396/17 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství14/1683pro
10:12:34407/1 - Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2020 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 202014/1684pro
10:13:04417/2 - Poskytnutí dotace na financování nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko14/1685pro
10:13:32427/3 - Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury14/1686pro
10:14:00437/4 - Zahájení realizace a profinancování a kofinancování projektů energetických úspor v oblasti školství14/1687pro
10:14:28447/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví - návrhy převodů14/1688pro
10:14:59457/6 - Návrh předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, pozemky v okolí letiště v Mošnově14/1689pro
10:15:34467/7 - Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů14/1690pro
10:16:04477/8 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě s ČR - Hasičským záchranným sborem MSK14/1691pro
10:16:30487/9 - Návrh prodeje pozemků v Mošnově14/1692pro
10:17:20497/10 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 201914/1693pro
10:17:49507/11 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v zájmovém území Karviná-Doly14/1694pro
10:18:19517/12 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětví kultury a památkové péče14/1695pro
10:18:48527/13 - Rekonstrukce budovy krajského úřadu - fotovoltaika budovy G14/1696pro
10:19:18537/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů14/1697pro
10:20:08548/1 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví14/1698 - 14/1700pro
10:20:42558/2 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.14/1701pro
10:21:15568/3 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a.s.14/1702pro
10:22:00579/1 - Návrh na změnu názvu projektu, na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí"14/1703pro
10:22:33589/2 - Návrh na přípravu nového projektu a prodloužení doby financování projektů v sociální oblasti14/1704pro
10:23:01599/3 - Schválení zahájení přípravy partnerského projektu PALAMOBICO14/1705pro
10:23:31609/4 - Návrh na zahájení přípravy projektů v rámci programu ERASMUS+ a změnu doby financování projektu "KAP"14/1706pro
10:23:58619/5 - Informace o stavu realizace projektů z EU zdrojů14/1707pro
10:24:28629/6 - Žádost o prominutí smluvních pokut společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.14/1708pro
10:24:57639/7 - Poskytnutí dotace Regionální radě soudržnosti Moravskoslezsko na spolufinancování nekrytých závazků14/1709pro
10:25:26649/8 - Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.14/1710pro
10:25:58659/9 - Návrh na prodloužení profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace výuky přírodovědných předmětů I".14/1711pro
10:26:34669/10 - Návrh na posun realizace a navýšení vlastních výdajů projektů z oblasti životního prostředí14/1712nehlasoval
10:27:09679/11 - Změna termínů realizací projektů v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+"14/1713pro
10:27:39689/12 - Návrh na uzavření Görlitzké deklarace s požadavky uhelných regionů k nově vznikající Evropské komisi14/1714pro
10:36:05699/13 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise14/1715pro
10:36:39709/14 - Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference MSK III"14/1716pro
10:39:13719/15 - Návrh na schválení Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-202714/1717pro
10:39:52729/16 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu14/1718pro
10:40:25739/17 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 201914/1719pro
10:41:02749/18 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava14/1720pro
10:41:39759/19 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021"14/1721pro
10:42:13769/20 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 3. skupina14/1722pro
10:42:45779/21 - Návrh na poskytnutí individuální dotace městu Kopřivnice14/1723pro
10:43:08789/22 - Finanční nástroj JESSICA II14/1724pro
10:43:39799/23 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"14/1725pro
10:44:10809/24 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 201514/1726pro
10:44:39819/25 - Návrh na uzavření memoranda o spolupráci se Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice14/1727pro
10:45:15829/26 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci a návrh na přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"14/1728pro
10:45:55839/28 - Informace o podpoře kulturně kreativních odvětví a návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s.14/1729pro
10:46:28849/29 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci poskytnuté individuální dotace a v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji14/1730pro
10:47:058510/1 - Rozhodnutí o dotaci v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku"14/1731pro
10:47:338610/2 - 15. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje14/1732pro
10:48:018710/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol"14/1733pro
10:48:288810/4 - Dotace obci Neplachovice na úpravu kanalizace v areálu zámku14/1734pro
10:48:578910/5 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje14/1735pro
10:49:269010/6 - Dotace Nadaci na pomoc zvířatům na rekonstrukci a pořízení vybavení14/1736pro
10:49:589111/1 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a žádost o dodatek14/1737pro
10:50:449211/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 - TJ/SK14/1738pro
10:51:129311/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti soutěží a dodatky ke smlouvám14/1739pro
10:51:509411/4 - Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji14/1740pro
10:52:289511/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství14/1741 - 14/1749pro
10:52:599611/6 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně14/1750pro
10:53:299711/7 - Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"14/1751pro
10:54:019811/8 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času a žádost obce Stonava14/1752pro
10:54:329911/9 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 201914/1753pro
10:55:0510012/1 - Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace14/1754nepřítomen
10:55:3510112/2 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 202014/1755nepřítomen
10:56:0410212/3 - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 202014/1756nepřítomen
10:56:3510312/4 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 7119026114/1757nepřítomen
10:57:0310412/5 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje14/1758nepřítomen
10:57:3410512/6 - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí14/1759nepřítomen
10:57:5910612/7 - Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 202014/1760nepřítomen
10:58:3210712/8 - Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 201914/1761nepřítomen
10:59:0810812/9 - Dodatek č. 12 ke Krajské síti sociálních služeb14/1762nepřítomen
11:26:0710913/1 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2018 až listopad 201914/1763nepřítomen
11:26:3811013/2 - Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 až listopad 201914/1764nepřítomen
11:27:3511113/3 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za obdobní leden 2019 - listopad 201914/1765nepřítomen
11:28:0411213/4 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje14/1766nepřítomen
11:28:3311313/5 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 201914/1767pro
11:29:0011413/6 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje14/1768pro
11:29:3211513/7 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 201914/1769pro
11:30:0511613/8 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 201914/1770nehlasoval
11:30:3111713/9 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost14/1771pro
11:31:0411813/10 - Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 - listopad 201914/1772pro
11:31:3311913/11 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje14/1773pro
11:32:5412013/12 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje14/1774pro
11:34:1112113/12 - Změny členství ve výborech zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se
11:35:4312213/12 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje14/1774zdržel se
11:36:3512313/13 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2018 až listopad 201914/1775pro
frame-scrollup