Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

4. zasedání zastupitelstva kraje - dne 15. 6. 2017
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:10:3512/3 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje4/219pro
9:11:1922/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání4/220pro
9:12:1432/1 - Volba návrhové komise4/221pro
9:16:2642/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:17:0152/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:17:4562/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje4/222pro
9:40:1973/2 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016bez usnesenípro
9:40:4583/2 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 20164/223pro
9:43:5893/3 - Návrh personální změny v orgánu krajské obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.4/224pro
9:44:40103/4 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě4/225pro
9:45:39112/5 - Informace o činnosti rady kraje4/226pro
9:46:48124/1 - Návrh na ukončení členství Moravskoslezského kraje v ACCESS EU! - EEIG4/227pro
9:47:30134/2 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 20174/228pro
9:48:13144/3 - Návrh na uzavření dodatku memoranda o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov a návrh na poskytnutí investiční účelové dotace městu Jablunkov na výstavbu integrovaného výjezdového centra4/229pro
9:49:46154/4 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Krajskému vojenskému velitelství Ostrava4/230pro
9:50:23164/5 - Souhlas s dalším nakládáním s dříve darovanými movitými věcmi Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje4/231pro
9:50:59174/6 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem do 30.5.20174/232pro
10:01:52184/7 - Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje4/233pro
10:02:51194/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 20174/234pro
10:06:45204/9 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě4/235pro
10:07:35214/10 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů4/236pro
10:08:14224/11 - Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017 - 20204/237pro
10:08:52234/12 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů4/238pro
10:14:26245/1 - Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázněbez usnesenízdržel se
10:14:52255/1 - Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně4/239pro
10:15:29265/2 - Návrh na změny usnesení o poskytnutí dotací v oblasti kultury4/240pro
10:16:09275/3 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury4/241 - 4/243pro
10:16:45285/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 20174/244pro
10:17:33295/5 - Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě", "Přístavba Domu umění - Galerie 21. století" a "Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy"4/245pro
10:20:34306/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Dolní Lomná na pořízení malotraktoru pro komunální účelybez usnesenízdržel se
10:20:59316/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Dolní Lomná na pořízení malotraktoru pro komunální účely4/246pro
10:24:46326/2 - Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace4/247zdržel se
10:25:19336/3 - Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s financováním závazku veřejné služby v letecké dopravě4/248pro
10:25:52346/4 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Trojanovice na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny4/249pro
10:26:30356/5 - Návrh na uzavření Dohody o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o.4/250pro
10:27:07366/6 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.4/251pro
10:27:51376/7 - Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou"4/252pro
10:28:26386/8 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje4/253pro
10:29:00396/9 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství4/254pro
10:29:49406/10 - Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.4/255pro
10:37:52416/11 - Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná4/256pro
10:38:31427/1 - Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko4/257pro
10:39:10437/2 - Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě4/258pro
10:39:43447/3 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Domova pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále"4/259pro
10:46:29457/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 20174/260pro
10:50:35467/5 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 20164/261pro
10:53:07477/6 - Návrh na zřízení Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje4/262pro
10:54:13487/7 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 20164/263pro
10:54:44497/8 - Návrh na schválení zahájení přípravy muzejních projektů4/264pro
10:55:15507/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy prodeje dražbou4/265pro
10:55:59517/10 - Informace o aktuálním stavu přípravy projektů energetických úspor, návrh na schválení přípravy, ukončení přípravy, vyčlenění projektů, kofinancování a profinancování, zahájení realizace samostatných projektů a návrh rozpočtového opatření pro zajištění financování přípravy4/266pro
10:56:39527/11 - Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury4/267pro
10:57:14537/12 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů a návrhy na zrušení předkupního práva4/268pro
10:58:00547/13 - Návrh na úpravu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí4/269pro
10:58:31557/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh na nabytí pozemků v Odrách4/270pro
10:59:08567/15 - Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Nová Bělá v souvislosti se stavbou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih4/271pro
10:59:44577/16 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy nabýt darem a koupí nemovitý majetek4/272pro
11:10:5458bod bez materiálu4/273pro
11:11:57597/17 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů4/274nehlasoval
11:12:29607/18 - Návrh změn usnesení orgánů kraje v souvislosti s přípravou projektu "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa"4/275pro
11:13:05617/19 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy na odkoupení pozemků pod již zrealizovanou stavbou Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké4/276pro
11:13:49628/1 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví4/277 - 4/279pro
11:14:26638/2 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu4/280pro
11:14:56648/3 - Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.4/281pro
11:15:38658/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 20174/282pro
11:16:13668/5 - Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví zdravotnictví4/283pro
11:18:12678/6 - Návrh na zvýšení závazku na financování lékařské pohotovostní služby v letech 2018 - 20194/284pro
11:18:54689/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Opava4/285pro
11:19:25699/2 - Převod finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj4/286pro
11:19:59709/3 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a na poskytnutí dotace obci Jindřichov, obci Lhotka a Ostravské univerzitě4/287 - 4/288pro
11:20:32719/4 - Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje4/289pro
11:21:06729/5 - Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla"4/290pro
11:21:33739/6 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Odry4/291pro
11:22:01749/7 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Centrem rodiny BOBEŠ z.s4/292pro
11:22:30759/8 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017"4/293pro
11:22:57769/9 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Milíkov4/294pro
11:23:34779/10 - Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20164/295pro
11:24:12789/11 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" - 1. skupina4/296pro
11:24:46799/12 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji"4/297pro
11:25:21809/13 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"4/298pro
11:25:54819/14 - Návrh na neposkytnutí dotace společnosti První SKI-SPORT a.s.4/299pro
11:26:24829/15 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017"4/300pro
11:27:00839/16 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 20174/301pro
11:27:40849/17 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 20174/302pro
11:28:43859/18 - Změny v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.4/303pro
11:29:16869/19 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.4/304pro
11:29:49879/20 - Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"4/305zdržel se
11:49:34889/21 - Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"bez usnesenípro
11:50:04899/21 - Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"4/306zdržel se
11:50:43909/22 - Návrh na řešení smluvní pokuty vystavené vůči společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.4/307pro
11:51:25919/23 - Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Systém pomoci na vyžádání4/308pro
11:51:58929/24 - Profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti krizového řízení připravovaných do Integrovaného regionálního operačního programu4/309pro
11:53:17939/25 - Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu Každá história si zaslúži svoj priestor4/310pro
11:53:56949/26 - Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního programu Podpora turistických oblastí v roce 20154/311pro
11:54:38959/27 - Návrh na profinancování a kofinancování, na zajištění udržitelnosti a na zahájení realizace projektů "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" a "Jednotný evidenční sytém sbírek a publikační portál"4/312pro
11:55:18969/28 - Aktualizace "Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020" a návrh na navýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism s.r.o.4/313 - 4/314pro
11:56:02979/29 - Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení projektu "Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK" a ukončení přípravy projektu "Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality"4/315pro
11:56:51989/30 - Uzavření dotačních smluv s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události" a "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie"4/316pro
11:57:34999/31 - Návrh na zahájení přípravy projektu Úplné elektronické podání - jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci a návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti elektronizace veřejné správy4/317pro
11:58:171009/33 - Návrh na zahájení realizace a změnu profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství4/318pro
11:58:581019/34 - Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací a na schválení dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 1. výzvy "kotlíkových" dotací4/319pro
11:59:4110210/1 - Dotace spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. na pořádání konference ODPADY 214/320pro
12:00:1910310/2 - Nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného se statutárním městem Karviná k umístění "Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji"4/321pro
12:22:4610410/3 - 12. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje4/322pro
12:23:2610510/4 - Profinancování a kofinancování projektu "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov"4/323pro
12:25:0410610/5 - Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 20174/324pro
12:25:5410710/6 - Podpora včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 20174/325pro
12:26:3510810/7 - Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/20184/326pro
12:27:2910911/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/20184/327pro
12:28:0411011/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů4/328pro
12:28:4011111/3 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20174/329pro
12:29:1711211/4 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/20164/330pro
12:30:0011311/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku4/331 - 4/339pro
12:30:3811411/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017"4/340nehlasoval
12:31:1711511/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji4/341pro
12:31:4811611/8 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu4/342pro
12:32:3111711/9 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017"4/343pro
12:33:0611811/10 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně4/344pro
12:33:5011911/11 - Sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace4/345pro
12:34:2812011/12 - Žádost Českého olympijského výboru o podporu projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 20184/346pro
12:35:1612112/1 - Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb4/347pro
12:36:0212212/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 20174/348pro
12:37:0412312/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 20174/349pro
12:37:4712412/4 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální4/350 - 4/371pro
12:38:3212512/5 - Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu4/372pro
12:39:0912612/6 - Návrh na neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku PROFICIO, z. s., IČO 227341474/373pro
12:39:5212712/7 - Návrh na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 022539684/374pro
12:40:3812812/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 20174/375pro
12:41:1512912/9 - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.z rozpočtu Moravskoslezského kraje4/376pro
12:41:5313012/10 - Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 20164/377pro
12:42:3513112/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 20174/378pro
12:43:2813212/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 20174/378nehlasoval
12:44:4813312/12 - Další postup při financování sociálních služeb4/379pro
12:45:3713413/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje4/380pro
12:47:18135bod bez materiálubez usnesenínehlasoval
frame-scrollup