Materiály ze zasedání zastupitelstva

Materiály pro veřejnost ze zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 14. 6. 2018 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/2 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Sněhurka na ledě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Návrh na darování majetku Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru MSK a vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 3. 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 - Žádost o poskytnutí individuální dotace Jagello 2000, z.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/13 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Winter Classic Ostrava 2019
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/14 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Návrh na uzavření DODATKU č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Opavy
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku-Místku
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací v Krnově v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/4 - Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/5 - Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na obnovu bezpečnostní a provozní techniky
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/6 - Návrh na neposkytnutí dotace organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s. na projekt „Na kole jen s přilbou“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/7 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/8 - Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Slezský železniční spolek
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/9 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání stavby silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství "Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení" v k. ú. Karlovice ve Slezsku
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/10 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/11 - Návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/12 - Zajištění dopravní obslužnosti na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji drážní dopravou s ohledem na dosavadní a následný procesní postup od prosince 2019
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/13 - Poskytnutí dotace na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Návrh přímého prodeje pozemků společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II", návrh koupit rodinný dům v Bruntále
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Návrh přímého prodeje pozemku v Novém Jičíně
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/8 - Návrh darovat sanitní vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitých věcí v k. ú. a obci Český Těšín
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/10 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/11 - Návrh na nákup budovy - kiosku v Orlové
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/12 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na úpravu hospodaření s budovou na ulici Olomoucká v Opavě a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/13 - Návrh na změnu příloh k darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/14 - Návrh prodeje budovy a pozemků společnosti MSID, a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/15 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitých věcí v Opavě a zrušení usnesení
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/16 - Návrh na schválení přípravy, financování, zajištění udržitelnosti a navýšení profinancování a kofinancování u projektů v oblasti sociální
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/17 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování a na ukončení přípravy projektů v oblasti kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/18 - Průmyslová zóna Nošovice – návrh přímého prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/19 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí - návrh na nabytí nemovitých věcí v Kopřivnici
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2019-2020 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci a zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/4 - Žádosti organizací v oblasti zdravotnictví o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/5 - Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/6 - Úprava kofinancování projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.“, organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Informace o stavu projektu "Laboratoře virtuální reality"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Návrh na zahájení přípravy, změny názvu a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Uzavření Smluv o poskytnutí dotace k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektů "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie" a "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR" a uzavření darovací smlouvy
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Ukončení přípravy projektů "MIREU" a "Foster for excellence in the Moravian-Silesian Region"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Návrh na schválení zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Návrh na předčasné zahájení projektu a poskytnutí dotace finančním partnerům a uzavření partnerských smluv k projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Návrh na uzavření Smluv o partnerství, zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/9 - Návrh na uzavření memoranda o spolupráci členů ESÚS TRITIA v souvislosti s Platformou pro uhelné regiony
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací obci Bohušov a obci Slezské Pavlovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s. a na uzavření dodatku s obcí Jindřichov
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ – 1. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací subjektům Charita Opava a Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem TATRA TRUCKS a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Otice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Návrh na úpravu podmínek individuální dotace obci Háj ve Slezku
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/21 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2018 - 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem KČT, odbor Beskydy
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství a na změnu názvu projektu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/27 - Návrh na úpravu podmínek individuální dotace u subjektu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/28 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/29 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě u obce Žabeň v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/30 - Realizace projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka a ukončení přípravy dvou projektů z oblasti životního prostředí
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/31 - Změna stanov společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/32 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/33 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/34 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy „kotlíkových“ dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Dotace na konferenci ODPADY 21
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/2 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/3 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/4 - Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/5 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/6 - Dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/8 - Návrh na neposkytnutí dotace na pořízení malé zemědělské mechanizace
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/9 - Podpora environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/10 - Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


11. Úsek školství a sportu

11/1 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádost o změnu uznatelných nákladů
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků škol v Moravskoslezském kraji v oblasti etické výchovy
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/10 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory talentů
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/11 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací a majetku organizací
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/12 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MSK v odvětví soc. věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Stanovisko k zařazení navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/6 - Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/7 - Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/8 - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzitě
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


13. Materiály výborů

13/1 - Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, předseda výboru kontrolního


13/2 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje
Celkem materiálů: 129

frame-scrollup