Materiály ze zasedání zastupitelstva

Materiály pro veřejnost ze zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 13. 6. 2019 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


3/2 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/3 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2018
Předkládá: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


3/4 - Předání získaných certifikátů krajskému úřadu za aplikované systémy řízení
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na projekt Hodinový vnuk
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2019
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Zákonodárná iniciativa - podnět občana kraje ke změně právní úpravy směřující k narovnání výše starobních důchodů horníků
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 - Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 - Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/13 - Návrh na změnu obsahu darovací smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem obrany
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a uzavření dodatku ke smlouvě
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury, dohody o narovnání a dodatky ke smlouvě
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 - Dofinancování projektu „Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 - Změna režimu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/5 - Poskytnutí dotace NPÚ - Hradec nad Moravicí
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na projekt Integrovaná doprava III
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na projekt Integrovaná doprava IV
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/4 - Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/5 - Nabídka bezúplatného převodu místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/6 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/7 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2025 - 5. Provozní soubor
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/8 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 312 Bruntál - Malá Morávka "Prázdninový provoz" na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 - 6. Provozní soubor
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/9 - Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/10 - Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/11 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Dívčí Hrad na projekt „Autobusová točna v Dívčím Hradě“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/12 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/13 - Návrh na úpravu časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu kraje městu Krnov a změnu obsahu smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/14 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Havířovsko
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/15 - Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/16 - Návrh na poskytnutí dotace VŠB – TUO na realizaci projektu Studie proveditelnosti výstavby Centra energetických a environmentálních technologií
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/17 - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava – Šumperk
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Návrh na uzavření Smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za účelem refinancování vybraných tranší úvěrového rámce od EIB.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Novostavba 5. budovy MSIC"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Návrh na uzavření Memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Návrh přímého prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Metylovice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/8 - Návrh koupit řadový rodinný dům v Hlučíně
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy bezúplatných převodů s Lesy České republiky, s.p.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/10 - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22. 9. 2016, bod 1.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/11 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/12 - Návrh na zahájení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/13 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/14 - Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/15 - Navýšení profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/16 - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/17 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/18 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a návrh na poskytnutí investiční dotace obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2020 - 2022 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Ukončení přípravy projektu DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of central Europe
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Návrh na profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "Vstřícný a kompetentní KÚ MSK "
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Na jedné vlně", schválení profinancování a kofinancování projektu "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Návrh na zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu Výuka pro Průmysl 4.0 II
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Informace o financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/9 - Návrh na zahájení přípravy projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II.“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace MSID, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh na změnu přílohy dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 5. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Těškovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Návrh na úpravy smluv o spolupráci s obcemi v rámci 3. výzvy „kotlíkových dotací"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži „Vesnice roku 2019“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na uzavření dodatku s městem Fulnek
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Návrh na uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/21 - Změna obsahu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ schválení jeho předložení, profinanování a kofinancování, uzavření Dohody o spolupráci
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Návrh na poskytnutí invidivuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ – 1. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Nový Jičín
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/27 - Návrh na poskytnutí dotace společnosti PP FILM s.r.o. a Wallachia z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Starý Jičín na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/2 - Rozhodnutí o dotaci v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/4 - Dotace subjektu Eufour PR na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/6 - Zákonodárná iniciativa - návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/7 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Rudná pod Pradědem na pořízení traktoru
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/8 - Změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


11. Úsek školství a sportu

11/1 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/2 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace na projekt Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019"
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů a na poskytnutí daru České republice – Úřadu práce České republiky k zajištění akce „Moravskoslezský veletrh středních škol“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/10 - Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pracovníků škol v MSK v oblasti etické výchovy pro školní rok 2019/2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/11 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2019
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/12 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu Centrum odborné přípravy od Ministerstva zemědělství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/13 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/14 - Převod činností organizace kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, na příspěvkovou organizaci města Karviná
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 06093/2018/SOC
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Dodatek č. 4 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Žádost organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava o povolení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/7 - Dodatek č. 10 Krajské sítě sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/9 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


13. Materiály výborů

13/1 - Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru kontrolního


13/2 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje
Celkem materiálů: 125

frame-scrollup