Materiály ze zasedání zastupitelstva

Materiály pro veřejnost ze zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 12. 12. 2019 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předseda komise organizační rady kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předseda komise organizační rady kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předseda komise organizační rady kraje


2/6 - Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury, změna názvu projektu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Prodloužení doby poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ a prodloužení doby poskytnutí návratné finanční výpomoci a doby profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 - Poskytnutí účelově neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/5 - Návrh na pořízení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/6 - Poskytnutí dotací na kulturní akce krajského a nadregionálního významu 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a uzavření dodatku a dohod o narovnání ke smlouvě
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Poskytnutí dotace na realizaci projektu Konference Smart technologie
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Závěrečná informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/4 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Vítkov na přeložku a zatrubnění potoka Čermná ve Vítkově
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/5 - Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/6 - Návrh na uzavření rámcové smlouvy mez Moravskoslezským krajem a městem Nový Jičín o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/7 - Úprava financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/8 - Zajištění dopravní obslužnosti mezikrajskou veřejnou linkovou osobní dopravou
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/9 - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/10 - Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/12 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2020
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/13 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/14 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/15 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/16 - Bílá kniha 2020 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2019
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/17 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2020 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2020
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Poskytnutí dotace na financování nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Zahájení realizace a profinancování a kofinancování projektů energetických úspor v oblasti školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Návrh předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, pozemky v okolí letiště v Mošnově
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/8 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě s ČR - Hasičským záchranným sborem MSK
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/9 - Návrh prodeje pozemků v Mošnově
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/10 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/11 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v zájmovém území Karviná-Doly
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/12 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětví kultury a památkové péče
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/13 - Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/15 - Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 2023
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na změnu názvu projektu, na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Návrh na přípravu nového projektu a prodloužení doby financování projektů v sociální oblasti
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Schválení zahájení přípravy partnerského projektu PALAMOBICO
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Návrh na zahájení přípravy projektů v rámci programu ERASMUS+ a změnu doby financování projektu „KAP“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Informace o stavu realizace projektů z EU zdrojů
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Žádost o prominutí smluvních pokut společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Poskytnutí dotace Regionální radě soudržnosti Moravskoslezsko na spolufinancování nekrytých závazků
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/9 - Návrh na prodloužení profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace výuky přírodovědných předmětů I".
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Návrh na posun realizace a navýšení vlastních výdajů projektů z oblasti životního prostředí
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Změna termínů realizací projektů v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh na uzavření Görlitzké deklarace s požadavky uhelných regionů k nově vznikající Evropské komisi
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference MSK III“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Návrh na schválení Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ - 3. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/21 - Návrh na poskytnutí individuální dotace městu Kopřivnice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Finanční nástroj JESSICA II
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Návrh na uzavření memoranda o spolupráci se Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci a návrh na přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/28 - Informace o podpoře kulturně kreativních odvětví a návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/29 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci poskytnuté individuální dotace a v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Rozhodnutí o dotaci v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/2 - 15. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/4 - Dotace obci Neplachovice na úpravu kanalizace v areálu zámku
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/5 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/6 - Dotace Nadaci na pomoc zvířatům na rekonstrukci a pořízení vybavení
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


11. Úsek školství a sportu

11/1 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a žádost o dodatek
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti soutěží a dodatky ke smlouvám
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času a žádost obce Stonava
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2019
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/6 - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/7 - Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/8 - Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/9 - Dodatek č. 12 ke Krajské síti sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


13. Materiály výborů

13/1 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2018 až listopad 2019
Předkládá: Ing. Martin Zuštík, Ph.D., předseda výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva kraje


13/2 - Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 až listopad 2019
Předkládá: Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje


13/3 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za obdobní leden 2019 - listopad 2019
Předkládá: Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, předsedkyně výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje


13/4 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Jiří Carbol, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje


13/5 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2019
Předkládá: Ing. Josef Bělica, předseda výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje


13/6 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru kontrolního zastupitelstva kraje


13/7 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2019
Předkládá: Ing. Dana Forišková, Ph.D., předsedkyně výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje


13/8 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2019
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, předseda výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva kraje


13/9 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje


13/10 - Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 – listopad 2019
Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., předseda výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelsva kraje


13/11 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje


13/12 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


13/13 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2018 až listopad 2019
Předkládá: Ing. Vladimír Návrat, předseda výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci
Celkem materiálů: 119

frame-scrollup