Materiály ze zasedání zastupitelstva

Materiály pro veřejnost ze zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 3. 9. 2020 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/2 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2019
Předkládá: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh na poskytnutí dotace Svazu podnikatelů ve stavebnictví na projekt Stavba MSK 2019 ve výši 400 tis. Kč financovanou z rozpočtu MSK na rok 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Návrh na neposkytnutí dotace na projekt Hodinový vnuk a poskytnutí dotace na projekt Student v lese
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Návrh na schválení dohody o narovnání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 - Návrh na změnu určení účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 - Dohoda o spolupráci mezi Slezským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 - Návrh na poskytnutí dotace na realizaci Památníku válečných veteránů, uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů na Památník obětem střelby ve FNO a poskytnutí dotace na realizaci Památníku obětem střelby ve FNO
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 - Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 - Návrh na poskytnutí účelové dotace na odstranění povodňových škod
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03873/2019/KH o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/13 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/14 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/15 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/16 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/17 - Veřejná sbírka ke zmírnění následků neštěstí v Bohumíně - návrh na příspěvek kraje do veřejné sbírky, informace ve věci veřejné sbírky včetně návrhu dalšího postupu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Koncepční dokumenty MSVK
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu a uzavření dodatku ke smlouvě
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/5 - Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/6 - Schválení výběru nejvhodnější varianty koridoru vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/7 - Prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci na projekt „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/8 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/9 - Změny u schválených dotací v oblasti kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/10 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/11 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/12 - Změna usnesení k poskytnutí dotací u náhradních žadatelů v dotačním programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v MSK na rok 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/13 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě se SM Opavou
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, obcí Vřesina a společností SEMPRONEMO, s.r.o. o spolupráci při přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnic III/4692 a III/4693
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6, tratě 323 na území MSK - 1. Provozní soubor VŘ, od 12/2023 do 12/2025 - závazek
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/4 - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Havířovsko I a II
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/5 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/6 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravované výběrové řízení na autobusové dopravce v oblasti Moravskoslezského kraje – Havířovsko III.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/7 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Morávka na odstranění havarijního stavu mostu
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/8 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje na období 12/2020 - 12/2025 - 5. Provozní soubor
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/9 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Petrovice u Karviné
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/10 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/11 - Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/12 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/13 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/14 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/15 - Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/16 - Návrh usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve věci zrušení zpoplatnění dálnice D56 v úseku Ostrava-Frýdek-Místek
Předkládá: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje


6/17 - Informace o projednání návrhu na vynětí dálnice D56 z režimu časového zpoplatnění
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Příprava rozpočtu kraje na rok 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Rozvojová studie rozšířeného zájmového území Mošnov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Návrh na zahájení přípravy a realizace, schválení a změny financování a zrušení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/8 - Návrh na poskytnutí daru nemovitých věcí v k. ú. Český Těšín, Mosty u Českého Těšína, Havířov-město a Třinec
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/9 - Návrh na zvýšení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje a jeho organizací na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/10 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2020 a o použití Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/11 - Průmyslová zóna Nošovice – Logistics Park Nošovice a. s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/12 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/13 - Návrh na poskytnutí daru nemovitých věcí v souvislosti se stavbou Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní I. etapa
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy bezúplatných převodů pozemků z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, k. ú. Tichá na Moravě
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice na území statutárního města Ostravy
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/4 - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/5 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Investiční akce a opravy majetku“ a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/6 - Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/7 - Koncepce paliativní péče v Moravskoslezském kraji 2020-2025
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/8 - Návrh na darování movitého majetku organizacím v Moravskoslezském kraji
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Návrh na způsob řešení a informace o projektu "Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Návrh na uzavření partnerských smluv v rámci projektu SHAKER (ERASMUS+)
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Návrh na zahájení přípravy projektu Modernizace výuky informačních technologií II
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/9 - Návrh na zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Profinancování a kofinancování projektu OKAP II
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Horské službě o.p.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ – 2. a 3. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na uzavření dodatků v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací městu Orlová a obci Rudná pod Praděděm
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Návrh na uzavření dodatků a dohod o narovnání ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/21 - Návrh na úpravu podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám uzavřeným v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Změny v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma a souvisejících individuálních dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Návrh na úpravu podmínek v rámci individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ – 5. a 6. skupina.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/27 - Žádost obce Hrčava o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek-Místek vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/2 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/3 - Dotace Českému svazu včelařů ve Frýdku – Místku na projekt Chlebovická medová stopa
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/4 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v kraji v roce 2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/5 - Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Nová Bělá, na projekt Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/6 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/8 - Dotace Včelařskému spolku Moravy a Slezska na podzimní veletrh Včela
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/9 - Dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


11. Úsek školství a sportu

11/1 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/2 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Převod činnosti organizace kraje Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, na organizaci zřizovanou Městským obvodem Poruba
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí penále
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Žádosti o úhradu nezbytných nákladů projektů v oblasti volného času a sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež u dotačního titulu 1
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Změna v poskytnutých návratných finančních výpomocích v odvětví školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Strategie podpory rozvoje romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021-2026
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Dodatek č. 5 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 a Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/6 - Návrh dodatku ke zřizovacím listinám organizací Fontána, příspěvková organizace, a Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/7 - Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/9 - Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/10 - Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/11 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


13. Materiály výborů

13/1 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až červenec 2020
Předkládá: Ing. Dana Forišková, Ph.D., předsedkyně výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje


13/2 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 2020
Předkládá: Ing. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje


13/3 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2019 až červen 2020
Předkládá: Ing. Martin Zuštík, Ph.D., předseda výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva kraje


13/4 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Jiří Carbol, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje


13/5 - Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2019 až srpen 2020
Předkládá: Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje


13/6 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje


13/7 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


13/8 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2020
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje


13/9 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje


13/10 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru kontrolního zastupitelstva kraje


13/11 - Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období leden 2020 – srpen 2020
Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., předseda výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelsva kraje


13/12 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2019 až srpen 2020
Předkládá: Ing. Vladimír Návrat, předseda výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci


13/13 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2020
Předkládá: Ing. Josef Bělica, předseda výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje
Celkem materiálů: 145

frame-scrollup