Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 94
 3. Název služby (životní situace):

  Finanční způsobilost v silniční dopravě

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel v silniční dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Finanční způsobilost musí prokazovat ten, kdo hodlá na základě koncese provozovat silniční dopravu:
  • velkými vozidly tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a nebo
  • nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
  Prokazování finanční způsobilosti se vztahuje také na dopravce zajišťující dopravní obslužnost.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Pro účely splnění požadavku finanční způsobilosti musí být podnikatel v silniční dopravě v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnikatel v silniční dopravě na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba (případně bankovní záruky nebo pojištění), prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je‑li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Pro účely tohoto nařízení se každoročně stanoví hodnota eura v měnách členských států, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie. Použijí se kurzy platné první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Použijí se ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku. Platný kurz pro daný rok.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Předložením dokladů Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, které prokazují splnění podmínky finanční způsobilosti. Doklady k prokázání finanční způsobilosti lze podat:
  • osobně,
  • písemně poštou,
  • elektronickým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo datovou schránkou žadatele.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Doklady, kterými podnikatel v silniční dopravě prokáže finanční způsobilost. Žadatel o koncesi, který povede:
  • účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu.
  • daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
  Podnikatel v dopravě prokazuje finanční způsobilost všemi způsoby uvedenými v čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009, ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů (tj. roční účetní závěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou, bankovní záruka nebo pojištění).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář čestného prohlášení a formulář žádosti o prodloužení lhůty pro prokazování finanční způsobilosti, které jsou ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: U této služby nejsou žádné poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Finanční způsobilost prokazuje podnikatel nejpozději do 31. července daného roku.
  Pokud požádá úřad o prodloužení před uplynutím této lhůty, prokáže svou finanční způsobilost do 31. srpna daného roku.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (§ 8).
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009, ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů (čl. 7).
 18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • Neprokáže‑li podnikatel v silniční dopravě ve výše uvedených termínech finanční způsobilost, pak dopravní úřad podá příslušnému živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu koncese. Živnostenský úřad bude následně rozhodovat o odebrání oprávnění provádět silniční dopravu velkými vozidly.
  • Prokáže‑li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel, než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání finanční způsobilosti prokazoval.
  • Neprokáže‑li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy. Nevrácením eurolicence a jejích opisů se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup