Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 103
 3. Název služby (životní situace):

  Místní a přechodná úprava provozu na silnici I. třídy

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy (užití dopravního značení a zařízení) podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povoleno.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Projednání návrhu s příslušným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava
  • Projednání s vlastníkem pozemní komunikace (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory)
  • případně s vlastníkem další dotčené pozemní komunikace, či s obcí, na jejímž území má být místní nebo přechodná úprava provozu na silnici I. třídy stanovena
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení silničního hospodářství
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Doklad totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Není požadována úhrada žádného poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  Jedná se o postup podle části VI. Správního řádu (zveřejnění návrhu a stanovení opatřením obecné povahy). Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno; doručování veřejnou vyhláškou neurčitému počtu adresátů
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Vlastník silnice (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory)
  • Policie ČR
  • obec
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení, zejména se účastní úředního projednání věci.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@msk.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Nejedná se o správní rozhodnutí, vydává se opatření obecné povahy
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • fyzická osoba pokutu do 300.000 Kč (ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  • právnická nebo podnikající fyzická osoba pokutu do 300.000 Kč (ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  odbor dopravy a chytrého regionu
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Libor Částka, telefon 595 622 121, e‑mail: libor.castka@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-24
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-24
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup