Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 103
 3. Název služby (životní situace):

  Stanovení dopravního značení na silnici I. třídy

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy (užití dopravního značení a zařízení) podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): O stanovení dopravního značení může zažádat ten, kdo má na jeho umístění zájem anebo se kvůli jeho činnosti má značení povolit.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Projednání návrhu s příslušným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava
  • Projednání s vlastníkem pozemní komunikace (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory)
  • Případně s vlastníkem další dotčené pozemní komunikace, či s obcí, na jejímž území má být místní nebo přechodná úprava provozu na silnici I. třídy stanovena
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním žádosti osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení silničního hospodářství
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Doklad totožnosti.
  Žádost obsahující požadované informace (viz výše).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: U této služby nejsou žádné poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Jedná se o postup podle části VI. Správního řádu (zveřejnění návrhu a stanovení opatřením obecné povahy). Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno; doručování veřejnou vyhláškou neurčitému počtu adresátů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Vlastník silnice (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory).
  • Policie ČR.
  • Obec.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení, zejména se účastní úředního projednání věci.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít: posta@msk.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Nejedná se o správní rozhodnutí, vydává se opatření obecné povahy.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Fyzická osoba pokutu do 300.000 Kč (ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
  Právnická nebo podnikající fyzická osoba pokutu do 300.000 Kč (ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-24
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-24
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup