Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 101
 3. Název služby (životní situace):

  Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Povolení výjimky z omezení jízdy některých vozidel na dálnici a na silnici I. třídy stanovené § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povoleno.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Je‑li pro to důvod hodný zvláštního zřetele.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Osobním nebo písemným podáním žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel podle § 17 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obsahuje:
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo, je‑li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo,
  • územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat, a dobu požadované výjimky,
  • účel a zdůvodnění výjimky,
  • regitrační značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je požadována výjimka,
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název a sídlo provozovatele vozidla, není‑li sám žadatelem, podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení silničního hospodářství:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • doklad totožnosti
  • žádost dle bodu 7 tohoto popisu poskytované služby
  • kopie technických průkazů vozidel
  • popřípadě kopii smlouvy, objednávky apod. dokladující zajišťování přepravy z důvodu, pro nějž je o udělení výjimky žádáno
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Není požadována úhrada žádného poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  Dle správního řádu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 16. Elektronická služba, kterou lze využít: posta@msk.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy:
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • pokuta od 2.500 do 5.000 Kč (§ 125 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  odbor dopravy a chytrého regionu
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Libor Částka, telefon 595 622 121, e‑mail: libor.castka@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-24
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-24
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup