Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 102
 3. Název služby (životní situace):

  Povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Povolení připojení pozemní komunikace a povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povoleno.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Pravomocně ukončené správní řízení
  • Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava‑Mariánské Hory)
  • Souhlas příslušného orgánu Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava 1)
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení silničního hospodářství:
  • pro okres Ostrava‑město, Karviná: Ing. Jitka Sochorcová, telefon 595 622 132, e‑mail: jitka.sochorcova@msk.cz
  • pro okres Bruntál, Opava: Ing. Pavel Petr, telefon 595 622 117, e‑mail: pavel.petr@msk.cz
  • pro okres Frýdek‑Místek, Nový Jičín: Ing. Marek Skoblej, telefon 595 622 573, e‑mail: marek.skoblej@msk.cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Doklad totožnosti
  • Dokumentace, kterou je nutno prokázat soulad s vyhláškou č. 104/1997 Sb., část třetí ‑ Technické podmínky pro připojování komunikací a sousedních nemovitostí na komunikaci
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatek ve výši 1000 Kč dle položky 36 b) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Úhrada poplatku se provede na základě výzvy k zaplacení správního poplatku bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na pokladně.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  Dle správního řádu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Vlastník silnice (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory)
  • Policie ČR (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava 1)
  • Vlastníci dotčených pozemnů jako účastníci řízení
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení, zejména se účastní úředního projednání věci.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání proti rozhodnutí u Ministerstva dopravy lze podat prostřednictvím odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ústně do protokolu nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • fyzická osoba: pokuta do výše 300.000 Kč (ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  • právnická nebo podnikající fyzická osoba: pokuta do výše 300.000 Kč (ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem odboru dopravy a chytrého regionu.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  odbor dopravy a chytrého regionu
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Libor Částka, telefon 595 622 121, e‑mail: libor.castka@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-24
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018-01-15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup