Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 99
 3. Název služby (životní situace):

  Zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Odborná způsobilost dopravce je jednou z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Je potřeba, aby byl odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele.
  • Způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které získal na základě složené zkoušky. Získané osvědčení se pak předkládá živnostenskému úřadu.
  • Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, i schopnost jejich uplatnění v praxi.
  • U nákladní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly nad 3,5 tuny.
  • U osobní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly pro více než 9 osob.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Žadatel, který chce získat osvědčení o odborné způsobilosti a má místo trvalého pobytu v Moravskoslezském kraji, nebo místo obvyklého bydliště v Moravskoslezském kraji, nemá‑li žadatel trvalý pobyt na území České republiky.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Podmínkou pro získání osvědčení o odborné způsobilosti je úspěšné složení zkoušky. Zkouška má dvě části (test na počítači a psanou případovou studii), kdy v každé částí zkoušky musí žadatel dosáhnout nejméně 50 % celkových možných bodů, a současně musí dosáhnout průměrného výsledku z obou částí nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů. Po úspěšném splnění zkoušky bude žadateli vydáno osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, může opakovat celou zkoušku nebo část zkoušky.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním přihlášky ke zkoušce, která bude splňovat podmínky podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přihláška by měla obsahovat:
  • Jméno a příjmení žadatele.
  • Datum narození.
  • Trvalý pobyt.
  • Sdělení, k jakému druhu dopravy se žadatel přihlašuje ke zkoušce (osobní nebo nákladní doprava).
  • Ke které ze dvou částí zkoušky se hlásí, pokud nechce vykonat celou zkoušku.
  • Zvolený termín zkoušky dle vyvěšených termínů zkoušek odborné způsobilosti na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě
  Přihlášku lze podat osobně, písemně poštou, elektronickým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo datovou schránkou žadatele.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje v případě žadatelů s místem trvalého pobytu v Moravskoslezském kraji, nebo s místem obvyklého bydliště v Moravskoslezském kraji, nemá‑li žadatel trvalý pobyt na území České republiky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Neprokáže‑li žadatel svoji totožnost před zahájením zkoušky členovi zkušební komise, nemůže zkoušku vykonat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Zkouška odborné způsobilosti i její opakování je bezplatné, ale vydání osvědčení o odborné způsobilosti na základě úspěšného splnění zkoušky je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 22 písm. b) sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 1000 Kč. Poplatek se hradí hotově při převzetí osvědčení.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů ode dne konání zkoušky protokol. Pokud žadatel u zkoušky uspěl, vydá mu dopravní úřad osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, dopravní úřad mu tuto skutečnost neprodleně po vyhotovení protokolu písemně sdělí a poučí ho o podmínkách opakování zkoušky.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná zkušební komise jmenovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání osvědčení o odborné způsobilosti při jeho osobním převzetí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (§ 8a).
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o SD, ve znění pozdějších předpisů (§ 8, § 9, § 10).
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009, ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů (čl. 4 a čl. 8).
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.
 21. Nejčastější dotazy: Jak dlouho trvá zkouška?
  • Žadatel má na každou ze dvou částí minimálně 2 hodiny času, kdy záleží zcela na jeho rychlosti, kdy zkoušku ukončí.
  Kdy se dozvím výsledek zkoušky?
  • Výsledek testové části konané na počítači se žadatel dozví okamžitě po ukončení testu. Výsledek případové studie se dozví uchazeč nejpozději po vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku zkoušky, kdy psanou případovou studii musí vyhodnotit zkušení komise, a proto je vhodné dbát na čitelnost psaného textu.
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.
 26. Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Guľa, DiS., telefon 595 622 120, e‑mail: ladislav.gula@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup