Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 105
 3. Název služby (životní situace):

  Školení řidičů profesionálů ve školicím středisku a střediska bezpečné jízdy

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Akreditace k provozování výuky a výcviku pro provádění zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Školení bezpečné jízdy k provádění zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Akreditace mohou získat fyzické podnikající osoby a právnické osoby.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Pro akreditaci k provozování výuky a výcviku naplnění podmínek dle § 49 odst. 1 písm. a) až c) a ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pro středisko bezpečné jízdy je to naplnění podmínek dle ustanovení § 52e odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) a ustanovení § 52f odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: O akreditace zažádáte podáním žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Žádost pro akreditaci k provozování výuky a výcviku, ke které doložím:
  • Živnostenské oprávnění pro „provozování autoškoly“ nebo „mimoškolní výchovu a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.
  • Písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém se vymezí organizace a rozsah výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů.
  • Seznam lektorů (jméno, příjmení + odborné předpoklady, které jsou definované v bodech níže):
   • Pro předměty spadající do zdravotních rizik a jejich předcházení: dosažené vzdělání v některém z uvedených oborů – lékař, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, sestra pro intenzívní péči, učitel odborných předmětů v oborech ošetřovatelství na středních a vyšších zdravotnických školách.
   • Pro ostatní předměty: dosažené vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v oblasti silniční dopravy nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy.
   • Pro provádění výcviku: držitel profesního osvědčení pro výcvik v řízení vozidla požadovaných skupin vozidel.
  • Právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky.
  • Právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku.
  • Kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle písmene b).
  Žádost pro provozování střediska bezpečné jízdy, ke které doložím:
  • Rozhodnutí o udělení akreditace pro poskytování výuky a výcviku.
  • Písemný plán pro zajištění školení bezpečné jízdy, ve kterém se vymezí organizace a rozsah školení, včetně nejvyššího počtu účastníků školení, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění školení.
  • Seznam lektorů (jméno, příjmení + odborné předpoklady, které jsou definované v bodech níže):
   • Držitel profesního osvědčení alespoň na skupiny A, B, B+E, C, C+E a D.
   • Praxe v poskytování výuky a výcviku podle zákona 247/2000 Sb., po dobu nejméně 5 let.
   • Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.
  • Právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení bezpečné jízdy.
  • Kontrolní systém pro sledování souladu poskytovaného školení bezpečné jízdy s plánem podle písmena b).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • 3.000 Kč za vydání akreditace k provozování výuky a výcviku (pol. č. 28 i) sazebníku správních poplatků).
  • 3.000 Kč za vydání akreditace střediska bezpečné jízdy (pol. č. 28 j) sazebníku správních poplatků).
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Lhůta pro vydání akreditací je 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání akreditace k provozování výuky a výcviku, případně střediska bezpečné jízdy.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: V případě provozování školicího střediska bez udělené akreditace k provozování výuky a výcviku, případně střediska bezpečné jízdy je to sankce do 1 000 000 Kč.
  Ostatní sankce jsou uvedeny v ustanovení § 56 odst. 2 až 4 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018-01-15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup