Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 95
 3. Název služby (životní situace):

  Eurolicence v silniční mezinárodní dopravě

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Provozovat mezinárodní silniční nákladní nebo osobní dopravu velkými vozidly pro cizí potřebu na území EU lze pouze na základě licence Společenství (dále jen "eurolicence"). Eurolicence se vydává s platností na dobu 10 let. Eurolicence se vydává na jméno podnikatele v silniční dopravě a je nepřenosná. Opis eurolicence se musí nacházet v každém vozidle podnikatele v silniční dopravě při provádění mezinárodní dopravy a musí být předložena na žádost oprávněného kontrolora. U soupravy vozidel se musí opis nacházet v tažném vozidle. Opis platí pro celou soupravu vozidel, a to i v případě, že přívěs nebo návěs není uveden do provozu nebo registrován jménem držitele eurolicence nebo že je uveden do provozu nebo registrován v jiném státě.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Podnikatel v silniční dopravě, který:
  • Je oprávněn provozovat silniční dopravu velkými vozidly tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a nebo nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
  • Má sídlo v Moravskoslezském kraji.
  • Se chystá provozovat mezinárodní silniční dopravu pro cizí potřeby mezi členskými státy EU.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Podnikatel v silniční dopravě musí:
  • Být oprávněn k provozování silniční dopravy velkými vozidly tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a nebo nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
  • Mít sídlo v Moravskoslezském kraji.
  • Nahlásit velká vozidla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se kterými hodlá provádět silniční dopravu pro cizí potřebu.
  •  Prokázat finanční způsobilost na velká vozidla, se kterými hodlá provádět silniční dopravu pro cizí potřebu.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudí podanou žádost po stránce splnění stanovených podmínek ověřením údajů v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a v případě splnění podmínek vyhotoví eurolicenci a spolu s ní tolik číslovaných opisů eurolicence, kolik vozidel pro dopravu podnikatel v silniční dopravě ohlásil (případně nižší pokud podnikatel nežádá o vydání opisů na všechna vozidla) a prokázal pro ně finanční způsobilost. V případě, že bude zjištěno, že žádost o vydání eurolicence a jejích opisů obsahuje vady bránicí projednání žádosti, bude podnikatel v silniční dopravě vyzván k jejich odstranění.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: O eurolicenci a její opisy můžete zažádat podáním osobní, písemné anebo elektronické žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o vydání eurolicence a Žádost o vydání opisu eurolicence, které jsou ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • Vydání eurolicence je zpoplatněno podle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 34, bod 6 sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 1 000 Kč.
  • Vydání každého opisu eurolicence je zpoplatněno podle zákona č. 634/ 2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 34, bod 7 sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 200 Kč.
  • Způsoby úhrady:
   • V hotovosti zaměstnancům odboru dopravy a chytrého regionu pověřeným přebíráním plateb v hotovosti a to při předání dokladů žadateli
   • Hotově na hlavní pokladně krajského úřadu
   • Hotově složením v pokladně u České spořitelny, a. s., na příjmový účet Krajského úřadu
   • Složenkou - poštovní poukázkou typu A
   • Převodem na příjmový účet krajského úřadu Moravskoslezského kraje: 19-1650676349/0800
  Úhrada poplatku za vydání eurolicence a jejích opisů musí být provedena nejpozději při převzetí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Pro vydání eurolicence a jejích opisů platí lhůty dle § 71 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje je povinen vydat eurolicence bez zbytečného odkladu. Pokud nelze vydat eurolicenci bezodkladně bude vydána nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání eurolicence a jejích opisů nejpozději při převzetí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (§ 33a).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které mění a upravuje vydávání licence Společenství, ve znění pozdějších předpisů (čl. 4).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/200, ve znění pozdějších předpisů (čl. 4).
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Podnikatel v silniční dopravě může proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo rozhodnutí o nevydání eurolicence podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • Prokáže‑li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel, než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání finanční způsobilosti prokazoval.
  • Neprokáže‑li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy. Nevrácením eurolicence a jejích opisů se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70 000 Kč. 
  • Nezajištěním přítomnosti opisu eurolicence ve vozidle se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70 000 Kč.
  • Provozováním mezinárodní silniční dopravy bez vydané eurolicence se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 350.000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy: Je na opisu eurolicence uvedena RZ vozidla?
  • Nikoliv. Opisy eurolicence neobsahují RZ vozidla, pro vydání je rozhodující počet ohlášených vozidel. Podnikatel v silniční dopravě má tedy nárok na vydání tolik opisů eurolicence kolik má řádně ohlášených velkých vozidel.
 22. Další informace: Při rozšíření vozového parku tuto změnu podnikatel v silniční dopravě oznámí a současně si požádá o vydání dalších opisů eurolicencí. Při zmenšení vozového parku tuto změnu podnikatel v silniční dopravě oznámí a nadbytečné opisy eurolicence do 60 dní vrátí.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup