Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 93
 3. Název služby (životní situace):

  Koordinace návrhu jízdního řádu v drážní dopravě

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Zpracování jízdního řádu na dráze celostátní a regionální je upraveno ustanovením § 40 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena povinnost zpracovat jízdní řády na dráze provozovateli předmětné dráhy, a to koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě. Povinností provozovatele je mimo jiné také projednat návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná‑li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná‑li se o změnu jízdního řádu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Podat podnět ve věci koordinace návrhu jízdního řádu v drážní dopravě může fyzická či právnická osoba. Moravskoslezský kraj každoročně v průběhu července projednává návrh drážního jízdního řádu na nadcházející rok se všemi obcemi v kraji. Fyzické či právnické osoby tedy můžou své požadavky ve věci koordinace návrhu jízdního řádu v drážní dopravy uplatnit rovněž prostřednictvím příslušné obce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Podnět ve věci koordinace návrhu jízdního řádu v drážní dopravě lze podat:
  • písemnou formou na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • elektronicky na adresu jizdni.rady@msk.cz 
  • telefonicky
  • datovou schránkou: 8x6bxsd
  • osobně na odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje následně oprávněnost jednotlivých požadavků vyhodnotí z ekonomického, technického či provozního hlediska a do 30 dnů obeznámí žadatele o jeho výsledku písemným sdělením.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podnět ke zlepšení návaznosti podáte na krajském úřadu, který vyhodnotí jeho požadavky z ekonomického, technického a provozního hlediska.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Příslušným úřadem je dopravní úřad, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: U této služby nejsou žádné poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  • Vyřízení podnětů ve věci koordinace návrhu jízdního řádu se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pokud nelze sdělení vydat bezodkladně, bude písemné sdělení vydáno nejpozději do 30 dnů.
  • V případě, že je podnět vyhodnocen jako stížnost, je uplatněn zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a lhůta pro vyřízení je 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Ministerstvo dopravy.
  • Kraj.
  • Obec.
  • Drážní dopravce.
  • Společnost Koordinátor ODIS, s.r.o.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Návrh či změny jízdního řádu v drážní dopravě je možné přehledně vyhledat na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Veřejná osobní doprava - dopravní obslužnost. Pro vyhledání spojení je vhodné využít webové stránky IDOS.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.
 26. Kontaktní osoba: Ing. Martina Janečková, telefon 595 622 770, e‑mail: martina.janeckova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup