Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 97
 3. Název služby (životní situace):

  Licence pro vnitrostátní linkovou osobní silniční dopravu

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Veřejnou nebo zvláštní vnitrostátní linkovou osobní dopravu může provozovat jen podnikatel v silniční dopravě, který je držitelem licence k jejímu provozování vydané dopravním úřadem. O udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy rozhoduje na základě žádosti dopravce dopravní úřad, v jehož správním obvodu má být výchozí zastávka linky.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  • Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu.
  • Tuzemský dopravce je dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů nebo silniční dopravu pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu orgánem České republiky.
  • Podnikatel v silniční dopravě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Žádost o udělení licence lze podat nejdříve 1 rok přede dnem, kdy žadatel hodlá zahájit provoz linkové osobní dopravy. Žádost o udělení licence vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje:
  • Údaj o formě linkové osobní dopravy, a jde‑li o městskou autobusovou dopravu, údaj o této skutečnosti.
  • Trasu linky, včetně zastávek pro nástup a výstup, jejich úplných názvů a určení výchozí a cílové zastávky (dále jen "vedení linky").
  • Datum, kdy žadatel hodlá zahájit provoz linkové osobní dopravy.
  Dále musí žádost o udělení licence obsahovat:
  • Jde‑li o linkovou osobní dopravu, která má být v celém rozsahu provozována na základě jedné nebo více smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen "linková doprava na základě smlouvy o veřejných službách") údaj o této skutečnosti a údaje nutné k identifikaci každé z těchto smluv.
  •  Jde‑li o zvláštní linkovou dopravu, kategorie cestujících a údaje o osobě, pro kterou se má tato doprava provozovat, kterými jsou jméno a příjmení, název nebo obchodní firma a dále datum narození a adresa trvalého pobytu.
  • Jde‑li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její identifikační číslo a adresa sídla.
  Licence se uděluje na 5 let nebo na kratší dobu, pokud o to dopravce požádal nebo na dobu platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, na jejímž základě má být linková osobní doprava provozována, jde‑li o linkovou dopravu na základě smlouvy o veřejných službách. Má‑li být tato doprava provozována na základě více smluv, uděluje se licence na dobu platnosti smlouvy, která má skončit nejdříve, nebo na dobu platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, jejíž platnost uplyne dříve než za 5 let ode dne, kdy dopravce hodlá zahájit provoz, jde‑li o linkovou dopravu bez smlouvy o veřejných službách, jejíž trasa linky je stejná nebo obdobná jako trasa linky veřejné linkové nebo veřejné drážní osobní dopravy provozované na základě této smlouvy, nejméně však na 2 roky.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Dopravcem předloženou žádosti o udělení licence v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, je příslušným dopravním úřadem pro udělení licencí, v případě, že v jeho správním obvodu má být výchozí zastávka linky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Žádost o udělení licence.
  • Průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
  • V případě, že se jedná o právnickou osobu pověření společnosti ve věci zastupování v předmětné věci (plná moc).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Vydání licence nebo povolení nebo změna licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy:
  • Za každou vnitrokrajskou linku 300 Kč.
  • Každou mezikrajskou linku 500 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: O žádosti rozhodne dopravní úřad do 60 dnů ode dne jejího podání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Dopravní úřad.
  • Silniční správní úřad.
  • Obec.
  • Organizátor.
  • Vlastník pozemní komunikace.
  • Ministerstvo dopravy.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání licence nejpozději při převzetí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č.  11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo u vydání rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.
 26. Kontaktní osoba: Andrea Strapáčová, telefon 595 622 680, e‑mail: andrea.strapacova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup