Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 106
 3. Název služby (životní situace):

  Provozování stanice technické kontroly

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Provozování stanice technické kontroly je jedna z mála činností, která je regulovaná státem, tzn., že i v případě podání žádosti a doložení všech náležitostí nemusí žadatel oprávnění získat.
  Aby žadatel mohl provozovat stanici technické kontroly, musí mít:
  • Oprávnění k provozování stanice technické kontroly (něco jako stavební povolení).
  • Osvědčení k provozování stanice technické kontroly (pro samotné zahájení činnosti).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly mohou získat fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Naplnění podmínek dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a splnění podmínky ustanovení § 54 odst. 3 písm. a), b) a odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pro udělení osvědčení je to splnění podmínky ustanovení § 57 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: O oprávnění a následně osvědčení k provozování stanice technické kontroly zažádáte podáním žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly s uvedením druhu stanice technické kontroly, adresy provozovny a termínu předpokládaného zahájení. K žádosti doložit:
  • Popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště.
  • Seznam technologického vybavení kontrolní linky.
  • Kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické kontroly provozována, zejména z hlediska územního plánu, ochrany životního prostředí.
  K vydání osvědčení doložit:
  • Žádost.
  • Protokoly o kalibraci měřidel.
  • Protokol o závěrečné expertíze vypracovaný osobou pověřenou ministerstvem.
  • Výsledek metrologické kontroly.
  • Kopie profesních osvědčení kontrolních techniků.
  • Kopii kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu v případě nové stavby stanice technické kontroly nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění technických prohlídek.
  • Vnitřní organizační strukturu stanice.
  • Systém vnitřní kontroly.
  • Příručku jakosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • 3.000 Kč za vydání oprávnění k provozování stanice technické kontroly (pol. č. 29 a) sazebníku správních poplatků)
  • 500 Kč za vydání osvědčení k provozování stanice technické kontroly (pol. č. 29 b) sazebníku správních poplatků)
  • 200 Kč za změny ve vydaném oprávnění, osvědčení k provozování stanice technické kontroly (pol. č. 29 e) sazebníku správních poplatků)
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Pro udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly vyřídíme žádost do 60 dnů, pro osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání oprávnění, osvědčení k provozování stanice technické kontroly nejpozději při převzetí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: V případě provozování stanice technické kontroly v rozporu s uděleným oprávněním k provozování stanice technické kontroly je sankce až do výše 5 000 000 Kč.
  Další sankce jsou uvedeny v ustanovení § 83a odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend.
 26. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Macošek, telefon 595 622 118, e‑mail: jiri.macosek@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018-01-15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup